Istotnym elementem realizacji projektu przez Beneficjenta jest właściwe informowanie społeczeństwa o wsparciu projektu realizowanego przy współudziale ze środków Unii Europejskiej.

Beneficjenci PO IR są odpowiedzialni za informowanie o pomocy otrzymanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Poniżej znajdą Państwo opis oraz wskazówki, jak wypełnić obowiązki informacyjno-promocyjne zapisane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) NR 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. i gdzie znaleźć pomoc.

Zasady promocji i oznakowania projektów w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój jak i wszystkie dokumenty oraz oznakowania dostępne są poniżej bądź w serwisie programu Inteligenty Rozwój