Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości publikuje listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w konkursie nr 1/2015 r.

Do dofinansowania zostały wybrane wszystkie projekty, które otrzymały wymaganą liczbę punktów, co w przypadku województwa mazowieckiego było możliwe poprzez zwiększenie kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim (do kwoty 6 823 876,53 zł). Łącznie dofinansowanie zostało przyznane dla 180 projektów, w tym dla 29 z województwa mazowieckiego i 151 z pozostałych województw.

Zgodnie z postanowieniami § 12 Regulaminu konkursu każdy z Wnioskodawców otrzyma pisemną informację o wynikach oceny jego projektu wraz z uzasadnieniem oceny i podaniem liczby punktów otrzymanych przez projekt.