Pomiń nawigację

Temat

Wniosek o płatność

W jakich formach wypłacane jest dofinansowanie? Dofinansowanie jest wypłacane w dwóch formach: refundacji poniesionych kosztów, zaliczki na poczet wydatków.   Jakie koszty są kwalifikowane w projekcie?...

1 czerwca 2022

Zmiany do umowy

Zmiany w realizowanym projekcie są możliwe. Umowa o dofinansowanie wskazuje jakie zmiany są dopuszczalne, jakie wymagają podpisania aneksu do umowy, jakie należy jedynie zgłosić, a na jakie wymagana jest zgoda ...

1 czerwca 2022

Kontakt z opiekunem projektu

Każdy projekt dofinansowany przez PARP ma swojego opiekuna. Informacja, kto będzie opiekunem danego projektu zostaje przekazana w wiadomości w systemie SL2014.   Opiekun jest pierwszą osobą, z którą należy s...

1 czerwca 2022

Zamówienia w projektach

Beneficjent przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia, z zachowaniem zasad wynikających z wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków. Polecamy także skorzystanie z podręcznika  ...

1 czerwca 2022

Promocja projektu

Jeżeli korzystasz z unijnego wsparcia masz nie tylko prawo, ale i obowiązek, aby o tym informować. Skąd taki obowiązek? Wszyscy obywatele Unii Europejskiej mają prawo wiedzieć jak wydawane są pieniądze public...

1 czerwca 2022

Ewaluacja projektu

Podpisanie umowy o dofinansowanie oznacza, że zgadzacie się Państwo na udział w badaniach ewaluacyjnych. Badanie te są prowadzone systematycznie przez PARP i służą analizie wpływu wdrażanych przez Państwa ...

1 czerwca 2022

Zakończenie realizacji projektu

Za zakończenie okresu realizacji Projektu uznaje się finansowe rozliczenie wniosku o płatność końcową, tj. dzień przelewu na rachunek bankowy Beneficjenta - w przypadku, gdy w ramach rozliczenia wniosku o pł...

1 czerwca 2022

Wiedza

Artykuł

Powszechny dostęp do danych według Data Governance Act

Jednym z fundamentów Unii Europejskiej jest funkcjonowanie wspólnotowego rynku wewnętrznego, na którym panuje swoboda przepły...

Zobacz cały artykuł