Pomiń nawigację

Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego - 4Stock

Cel finansowania:

Opłacenie wsparcia w debiucie giełdowym

 • 20 października 2016

  Ogłoszenie konkursu

 • 21 listopada 2016

  Start składania wniosków

 • 20 listopada 2017

  Koniec przyjmowania wniosków

Maksymalne dofinansowanie

800 000 zł

Miejsce realizacji projektu

Polska

Zasięg terytorialny projektu

Polska i zagranica

Dla kogo

MŚP

Nabór został zakończony

Szczegóły dofinansowania

Celem konkursu Dostęp do rynku kapitałowego 4 stock jest sfinansowanie wsparcia w przygotowaniu dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania finansowania z rynków kapitałowych.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

 • na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do funkcjonowania na: Giełdzie Papierów Wartościowych, New Connect, rynku obligacji Catalyst i zagranicznych rynkach regulowanych
 • profesjonalną pomoc doradczą w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym lub dłużnym

 • uzyskanie profesjonalnej oceny ryzyka (rating), która podnosi wiarygodność firmy i zmniejsza koszty pozyskania kapitału

Więcej informacji w Dokumentach:

Ogłoszenie o konkursie do poddziałania, Kryteria wyboru projektów i Regulamin konkursu

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?
Kto może otrzymać dofinansowanie?

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa (sprawdź definicję), które mają siedzibę lub oddział na terenie Polski

Więcej informacji w Dokumentach

Kryteria wyboru projektów

Ile możesz otrzymać?

Możesz otrzymać maksymalnie

800 000 zł

Całkowity koszt projektu musi zamknąć się w kwocie

1 600 000 zł

Wsparcie wyniesie do 50% wartości projektu, co oznacza, że Twój wkład to co najmniej 50% całkowitego kosztu projektu

Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów

Pula środków w konkursie:

- na wszystkie projekty w województwie mazowieckim: 4 000 000,00 zł
- w pozostałych województwach: 13 553 244,50 zł

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinię 22 574 07 07 oraz 0 801 332 202

Terminy zgłoszeń

Nabór został zakończony

Dokumenty

FAQ

Wnioskodawcą może być mikro, mały bądź średni przedsiębiorca, prowadzący działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Dofinansowanie stanowi pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP. Pomoc jest udzielana zgodnie z przepisami § 36 i 37 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Dz. U. poz. 1027). 

Dofinansowanie przeznaczone może być na zakup usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji niezbędnej do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym (akcje):

 • na rynku NewConnect,
 • na rynku regulowanym GWP,
 • na zagranicznym rynku regulowanym lub o charakterze dłużnym (obligacje) 
 • na rynku Catalyst.

Kosztami kwalifikowalnymi w ramach pomocy na usługi doradcze dla MŚP są koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych. Usługi te nie mogą mieć charakteru ciągłego ani okresowego oraz nie mogą być związane z bieżącą działalnością operacyjną MŚP, w szczególności w zakresie doradztwa podatkowego, stałej obsługi prawnej lub reklamy. Poprzez usługi doradcze rozumie się: 

 1. zakup usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego finansowania o charakterze udziałowym: 
  1. w przypadku regulowanego rynku GPW:
   • procedura obiegu informacji poufnych,
   • polityka informacyjna spółki,
   • raport due dilligence,
   • wycena spółki,
   • raport z audytu sprawozdań finansowych,
   • memorandum informacyjne,
   • prospekt emisyjny,
   • teaser inwestycyjny,
   • prezentacja inwestorska.
  2. w przypadku NewConnect:
   • procedura obiegu informacji poufnych,
   • polityka informacyjna spółki,
   • raport due dilligence,
   • wycena spółki,
   • raport z audytu sprawozdań finansowych,
   • dokument informacyjny,
   • memorandum informacyjne,
   • prospekt emisyjny,
   • teaser inwestycyjny,
   • prezentacja inwestorska,
   • dokument ofertowy. 
  3. w przypadku zagranicznego rynku regulowanego: dokumentacja i analizy niezbędne do pozyskania zewnętrznego finansowania z danego rynku. 
 2. zakup usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego finansowania o charakterze dłużnym.
  1. w przypadku wprowadzenia obligacji na rynek Catalyst:
   • procedura obiegu informacji poufnych,
   • polityka informacyjna spółki,
   • raport due dilligence,
   • raport z audytu sprawozdań finansowych,
   • dokument informacyjny lub nota informacyjna,
   • memorandum informacyjne,
   • prospekt emisyjny,
   • warunki emisji,
   • wydatki związane z ratingiem (emisji oraz emitenta).

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 określono, że intensywność pomocy na usługi doradcze dla MŚP nie może przekraczać 50% kosztów kwalifikowalnych. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:

 • dla rynku NewConnect – 100 tys. zł;
 • dla rynku regulowanego GWP – 800 tys. zł;
 • dla zagranicznego rynku regulowanego – 800 tys. zł;
 • dla rynku Catalyst: – 80 tys. zł (w przypadku projektu dotyczącego emisji i wprowadzenia obligacji na rynku Catalyst, dla emitenta, którego inne papiery wartościowe nie są notowane na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu) – 60 tys. zł (w przypadku projektu dotyczącego emisji i wprowadzenia obligacji na rynku Catalyst, dla emitenta, którego inne papiery wartościowe są notowane na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu.

Okres realizacji projektu obejmuje czas na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania kapitału o charakterze udziałowym lub dłużnym oraz emisję i wprowadzenie do obrotu akcji/obligacji do obrotu i nie przekracza 36 miesięcy.

Dofinansowanie przekazywane jest beneficjentowi w formie zaliczki lub refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych po uwzględnieniu poziomu dofinansowania przyznanego beneficjentowi. Dofinansowanie przekazane na podstawie wniosków o płatność pośrednią nie może przekroczyć 90% kwoty dofinansowania. Pozostała kwota dofinansowania, jako płatność końcowa, będzie przekazana beneficjentowi po zaakceptowaniu wniosku o płatność końcową. Dofinansowanie, które wypłacane może być przed emisją nowej serii akcji lub obligacji i przed ich wprowadzeniem do obrotu, w postaci zaliczki, nie może wynosić więcej niż 30% całkowitej wartości dofinansowania. Po pozyskaniu środków z emisji akcji lub obligacji i wprowadzeniu ich do obrotu, wypłacie podlega pozostała część przyznanego dofinansowania jedynie w postaci refundacji.

Wniosek o dofinansowanie może dotyczyć tylko jednego rynku, z którego wnioskodawca planuje pozyskać kapitał. Wnioskodawca nie może złożyć jednocześnie kilku wniosków dotyczących pozyskania kapitału z różnych rynków kapitałowych.

Kryteria formalne, które musi spełniać wnioskodawca: 

 • Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie.
 • Wnioskodawca jest zarejestrowany i prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 • Kwalifikowalność wnioskodawcy w ramach poddziałania.

Kryteria formalne, które musi spełniać projekt: 

 • Realizacja projektu mieści się w ramach czasowych POIR. 
 • Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia. 
 • Projekt zostanie rozpoczęty po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.
 • Wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów obowiązującymi dla poddziałania.
 • Projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi wymienionymi w art. 7 i 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.

Kryteria merytoryczne obejmują: 

 • Projekt jest zgodny z zakresem działania, a cel projektu jest uzasadniony i racjonalny. 
 • Wydatki kwalifikowalne są uzasadnione i racjonalne. 
 • Wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele projektu, adekwatne do projektu. 
 • Wybrany przez wnioskodawcę podmiot doradczy świadczy usługi w zakresie pozyskiwania zewnętrznego finansowania. 
 • Podmiot świadczący usługę doradczą ratingu dla Wnioskodawcy figuruje na liście zarejestrowanych i certyfikowanych agencji ratingowych (jeśli dotyczy, w zakresie wprowadzenia obligacji na rynek Catalyst). 
 • Wnioskodawca posiada zdolność do sfinansowania projektu. Na ocenie merytorycznej można uzyskać 5 pkt. aby projekt mógł zostać rekomendowany do udzielania wsparcia musi otrzymać pozytywna ocenę w zakresie wszystkich kryteriów merytorycznych. W przypadku, gdy w ramach projektu w zakresie wprowadzenia obligacji na rynek Catalyst przewidziano pozyskanie dofinansowania na usługę doradczą w zakresie ratingu na ocenie merytorycznej można uzyskać 6 pkt.

Ocena projektów trwa do 60 dni, liczonych od dnia zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie w danym etapie konkursu, w którym zostały złożone. Informacja o wyniku oceny formalnej przekazywana jest wnioskodawcy na adres poczty elektronicznej wnioskodawcy, a w przypadku negatywnego wyniku oceny formalnej, przekazywana jest również w formie pisemnej.

Zobacz więcej w Bazie pytań i odpowiedzi

Polecane poradniki, raporty i katalogi

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (kwiecień 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (kwiecień 2024)

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Zobacz
Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Poradnik

Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Zobacz

Inne dofinansowania, które mogą Cię zainteresować

Wyniki i archiwum

Start w konkursie (2015 r.)

Poznaj cel i zakres konkursu oraz zasady wyboru i oceny projektów