Pomiń nawigację

Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego - 4Stock

Nabór został zakończony

Cel finansowania: Opłacenie wsparcia w debiucie giełdowym

 
 

 

 
 

Ogłoszenie konkursu

20 października 2016

 
 

 

 
 

Start składania wniosków

21 listopada 2016

 
 

 

Koniec przyjmowania wniosków

20 listopada 2017

 • Maksymalne dofinansowanie

  800 000 zł

 • Wkład własny

  minimum 50%

 • Miejsce realizacji projektu

  Polska

 • Zasięg terytorialny projektu

  Polska i zagranica

 • Dla kogo

  MŚP

Szczegóły dofinansowania

Celem konkursu Dostęp do rynku kapitałowego 4 stock jest sfinansowanie wsparcia w przygotowaniu dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania finansowania z rynków kapitałowych.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

 • na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do funkcjonowania na: Giełdzie Papierów Wartościowych, New Connect, rynku obligacji Catalyst i zagranicznych rynkach regulowanych
 • profesjonalną pomoc doradczą w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym lub dłużnym

 • uzyskanie profesjonalnej oceny ryzyka (rating), która podnosi wiarygodność firmy i zmniejsza koszty pozyskania kapitału

Więcej informacji w Dokumentach:

Ogłoszenie o konkursie do poddziałania, Kryteria wyboru projektów i Regulamin konkursu

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?
Kto może otrzymać dofinansowanie?

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa (sprawdź definicję), które mają siedzibę lub oddział na terenie Polski

Więcej informacji w Dokumentach

Kryteria wyboru projektów

Ile możesz otrzymać?

Możesz otrzymać maksymalnie

800 000 zł

Całkowity koszt projektu musi zamknąć się w kwocie

1 600 000 zł

Wsparcie wyniesie do 50% wartości projektu, co oznacza, że Twój wkład to co najmniej 50% całkowitego kosztu projektu

Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów

Pula środków w konkursie:

- na wszystkie projekty w województwie mazowieckim: 4 000 000,00 zł
- w pozostałych województwach: 13 553 244,50 zł

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinie 22 574 07 07 oraz 0 801 332 202

Terminy zgłoszeń

Nabór został zakończony

Dokumenty

FAQ

Wnioskodawcą może być mikro, mały bądź średni przedsiębiorca, prowadzący działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Dofinansowanie stanowi pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP. Pomoc jest udzielana zgodnie z przepisami § 36 i 37 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Dz. U. poz. 1027). 

Dofinansowanie przeznaczone może być na zakup usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji niezbędnej do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym (akcje):

 • na rynku NewConnect,
 • na rynku regulowanym GWP,
 • na zagranicznym rynku regulowanym lub o charakterze dłużnym (obligacje) 
 • na rynku Catalyst.

Kosztami kwalifikowalnymi w ramach pomocy na usługi doradcze dla MŚP są koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych. Usługi te nie mogą mieć charakteru ciągłego ani okresowego oraz nie mogą być związane z bieżącą działalnością operacyjną MŚP, w szczególności w zakresie doradztwa podatkowego, stałej obsługi prawnej lub reklamy. Poprzez usługi doradcze rozumie się: 

 1. zakup usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego finansowania o charakterze udziałowym: 
  1. w przypadku regulowanego rynku GPW:
   • procedura obiegu informacji poufnych,
   • polityka informacyjna spółki,
   • raport due dilligence,
   • wycena spółki,
   • raport z audytu sprawozdań finansowych,
   • memorandum informacyjne,
   • prospekt emisyjny,
   • teaser inwestycyjny,
   • prezentacja inwestorska.
  2. w przypadku NewConnect:
   • procedura obiegu informacji poufnych,
   • polityka informacyjna spółki,
   • raport due dilligence,
   • wycena spółki,
   • raport z audytu sprawozdań finansowych,
   • dokument informacyjny,
   • memorandum informacyjne,
   • prospekt emisyjny,
   • teaser inwestycyjny,
   • prezentacja inwestorska,
   • dokument ofertowy. 
  3. w przypadku zagranicznego rynku regulowanego: dokumentacja i analizy niezbędne do pozyskania zewnętrznego finansowania z danego rynku. 
 2. zakup usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego finansowania o charakterze dłużnym.
  1. w przypadku wprowadzenia obligacji na rynek Catalyst:
   • procedura obiegu informacji poufnych,
   • polityka informacyjna spółki,
   • raport due dilligence,
   • raport z audytu sprawozdań finansowych,
   • dokument informacyjny lub nota informacyjna,
   • memorandum informacyjne,
   • prospekt emisyjny,
   • warunki emisji,
   • wydatki związane z ratingiem (emisji oraz emitenta).

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 określono, że intensywność pomocy na usługi doradcze dla MŚP nie może przekraczać 50% kosztów kwalifikowalnych. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:

 • dla rynku NewConnect – 100 tys. zł;
 • dla rynku regulowanego GWP – 800 tys. zł;
 • dla zagranicznego rynku regulowanego – 800 tys. zł;
 • dla rynku Catalyst: – 80 tys. zł (w przypadku projektu dotyczącego emisji i wprowadzenia obligacji na rynku Catalyst, dla emitenta, którego inne papiery wartościowe nie są notowane na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu) – 60 tys. zł (w przypadku projektu dotyczącego emisji i wprowadzenia obligacji na rynku Catalyst, dla emitenta, którego inne papiery wartościowe są notowane na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu.

Okres realizacji projektu obejmuje czas na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania kapitału o charakterze udziałowym lub dłużnym oraz emisję i wprowadzenie do obrotu akcji/obligacji do obrotu i nie przekracza 36 miesięcy.

Dofinansowanie przekazywane jest beneficjentowi w formie zaliczki lub refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych po uwzględnieniu poziomu dofinansowania przyznanego beneficjentowi. Dofinansowanie przekazane na podstawie wniosków o płatność pośrednią nie może przekroczyć 90% kwoty dofinansowania. Pozostała kwota dofinansowania, jako płatność końcowa, będzie przekazana beneficjentowi po zaakceptowaniu wniosku o płatność końcową. Dofinansowanie, które wypłacane może być przed emisją nowej serii akcji lub obligacji i przed ich wprowadzeniem do obrotu, w postaci zaliczki, nie może wynosić więcej niż 30% całkowitej wartości dofinansowania. Po pozyskaniu środków z emisji akcji lub obligacji i wprowadzeniu ich do obrotu, wypłacie podlega pozostała część przyznanego dofinansowania jedynie w postaci refundacji.

Wniosek o dofinansowanie może dotyczyć tylko jednego rynku, z którego wnioskodawca planuje pozyskać kapitał. Wnioskodawca nie może złożyć jednocześnie kilku wniosków dotyczących pozyskania kapitału z różnych rynków kapitałowych.

Kryteria formalne, które musi spełniać wnioskodawca: 

 • Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie.
 • Wnioskodawca jest zarejestrowany i prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 • Kwalifikowalność wnioskodawcy w ramach poddziałania.

Kryteria formalne, które musi spełniać projekt: 

 • Realizacja projektu mieści się w ramach czasowych POIR. 
 • Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia. 
 • Projekt zostanie rozpoczęty po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.
 • Wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów obowiązującymi dla poddziałania.
 • Projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi wymienionymi w art. 7 i 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.

Kryteria merytoryczne obejmują: 

 • Projekt jest zgodny z zakresem działania, a cel projektu jest uzasadniony i racjonalny. 
 • Wydatki kwalifikowalne są uzasadnione i racjonalne. 
 • Wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele projektu, adekwatne do projektu. 
 • Wybrany przez wnioskodawcę podmiot doradczy świadczy usługi w zakresie pozyskiwania zewnętrznego finansowania. 
 • Podmiot świadczący usługę doradczą ratingu dla Wnioskodawcy figuruje na liście zarejestrowanych i certyfikowanych agencji ratingowych (jeśli dotyczy, w zakresie wprowadzenia obligacji na rynek Catalyst). 
 • Wnioskodawca posiada zdolność do sfinansowania projektu. Na ocenie merytorycznej można uzyskać 5 pkt. aby projekt mógł zostać rekomendowany do udzielania wsparcia musi otrzymać pozytywna ocenę w zakresie wszystkich kryteriów merytorycznych. W przypadku, gdy w ramach projektu w zakresie wprowadzenia obligacji na rynek Catalyst przewidziano pozyskanie dofinansowania na usługę doradczą w zakresie ratingu na ocenie merytorycznej można uzyskać 6 pkt.

Ocena projektów trwa do 60 dni, liczonych od dnia zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie w danym etapie konkursu, w którym zostały złożone. Informacja o wyniku oceny formalnej przekazywana jest wnioskodawcy na adres poczty elektronicznej wnioskodawcy, a w przypadku negatywnego wyniku oceny formalnej, przekazywana jest również w formie pisemnej.

Zobacz więcej w Bazie pytań i odpowiedzi

Polecane poradniki, raporty i katalogi

Monitoring aktywności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej w ramach Krajowej Inteligentnej Specjalizacji. Raport miesięczny nr 13. Kwiecień 2023

Raport

Monitoring aktywności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej w ramach Krajowej Inteligentnej Specjalizacji. Raport miesięczny nr 13. Kwiecień 2023

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (kwiecień 2023)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (kwiecień 2023)

Zobacz
Katalog Laureatów XXV Konkursu Polski Produkt Przyszłości

Katalog

Katalog Laureatów XXV Konkursu Polski Produkt Przyszłości

Zobacz

Inne dofinansowania, które mogą Cię zainteresować

Cel dofinansowania
Dla kogo
Nie wiesz do której kategorii należysz?
Kwota wsparcia (w zł)
Etapy rozwoju firmy
Program
 • Fundusze na lata 2021-2027
 • Fundusze na lata 2014-2020
Status ogłoszenia
Szukaj po frazie
Wybrane filtry
Znaleziono: ... wyników

Wyniki i archiwum

Start w konkursie (2015 r.)

Poznaj cel i zakres konkursu oraz zasady wyboru i oceny projektów