Pomiń nawigację

Usługi Rozwojowe 4.0 – oferta dla dostawców usług BUR

Cel finansowania:

Poprawa jakości usług świadczonych przez podmioty zarejestrowane w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) poprzez dofinansowanie zakupu licencji i szkoleń/doradztwa niezbędnych do wprowadzenia na rynek nowych usług.

POWIĄZANE DZIAŁANIE:
 • luty 2024

  Ogłoszenie konkursu

 • 12 lutego 2024

  Start składania wniosków

 • 31 sierpnia 2026

  Koniec przyjmowania wniosków

Miejsce realizacji projektu

Polska

Zasięg terytorialny projektu

Polska

Dla kogo

Przedsiębiorcy

Szczegóły dofinansowania

Szczegółowy opis

Cel konkursu

Celem projektu jest udzielenie wsparcia w postaci refundacji kosztów zakupu licencji podmiotom zarejestrowanym w Bazie Usług Rozwojowych, które mają możliwość świadczenia usług z dofinansowaniem ze środków publicznych. Zakup licencji ma wspomóc Twój podmiot w stworzeniu, rozwoju i sprzedaży nowych form usług rozwojowych lub wykorzystać nowe technologie, także do usług świadczonych w formie zdalnej. Jeżeli jest to niezbędne możesz także sfinansować koszty usługi szkolenia lub doradztwa dla pracownika/ów, aby przygotować go/ich do korzystania z licencji- szkolenia instruktażowe

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Projekt skierowany jest do podmiotów posiadających wpis do BUR (uprawniający do publikowania usług z możliwością ich dofinansowania ze środków publicznych), które:

 • chcą dzięki wsparciu stworzyć, rozwinąć i wprowadzić do swojej oferty nowe formy usług rozwojowych lub wykorzystać nowe technologie
 • nie posiadają w swojej ofercie form usług czy technologii, o których dofinansowanie się ubiegają
 • nie są dostawcą licencji ani usług szkoleniowych i doradczych dla pozostałych Odbiorców wsparcia w ramach konkursu „Usługi rozwojowe 4.0”
 • mogące otrzymać pomoc de minimis
 • nie są powiązane kapitałowo lub osobowo z dostawcą licencji i Beneficjentem
 • nie otrzymały już wsparcia w ramach konkursu „Usługi rozwojowe 4.0” 
 • nie otrzymały dofinansowania na licencje i szkolenia/doradztwo, które chcą zakupić w ramach niniejszego projektu, z innych źródeł
 • nie podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania środków unijnych na podstawie prawodawstwa wprowadzającego sankcje wobec podmiotów i osób, które w bezpośredni lub pośredni sposób wspierają działania wojenne Federacji Rosyjskiej lub są za nie odpowiedzialne.

 

Udział w projekcie mogą wziąć również pracownicy podmiotów BUR jeśli niezbędny będzie zakup szkoleń/doradztwa związanych z użytkowaniem licencji.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?
 • Zakup licencji, która pozwoli na stworzenie, rozwój i sprzedaż nowych form usług rozwojowych lub stworzenie nowych technologii, w tym także dla form zdalnych usług
 • Szkolenie lub doradztwo (opcjonalnie) związane bezpośrednio z użytkowaniem zakupionej licencji

Dofinasowanie

Finansowanie

Usługi Rozwojowe 4.0  to projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, działanie 01.03 Kadry nowoczesnej gospodarki. Celem projektu jest wsparcie firm szkoleniowo - doradczych zarejestrowanych w BUR z możliwością świadczenia usług z dofinansowaniem w zakresie zakupu licencji służących do stworzenia, rozwoju i sprzedaży nowych form usług rozwojowych (w tym usług zdalnych), wykorzystania nowych technologii.

 • wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt – 30 849 852,13
 • wartość finansowania lub dofinansowania z wykorzystaniem środków Budżetu Państwa - 204 083,79 zł
Ile możesz otrzymać?

Poziom refundacji udzielonego wsparcia z projektu wynosi do 80% kosztów.

Pomoc finansowa udzielona w ramach projektu Odbiorcom wsparcia, stanowi pomoc de minimis i jest udzielana zgodnie z przepisami Rozporządzenia PARP. W projekcie nie udzielana jest pomoc publiczna. W przypadku przedsiębiorstw, które w wyniku otrzymania wsparcia przekroczą limit uzyskanej pomocy de minimis – pozostałe koszty ponad limit ponoszą samodzielnie.

Usługi rozwojowe 4.0 – nowe środki dla firm szkoleniowo-doradczych

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinię

Terminy zgłoszeń

Zgłoszenia w ramach tego konkursu są prowadzone przez operatorów. Możesz wypełnić wniosek w dogodnym dla Ciebie terminie.

Termin naboru

Start:

12.02.2024

Zakończenie:

31.08.2026

FAQ

Przez wartość dodaną rozumiane jest zwiększenie potencjału rozwojowego, tj. włączenie do oferty nowej usługi lub nowej formy usługi rozwojowej dzięki otrzymanemu wsparciu. Aby Beneficjent mógł wykazać podmiot BUR objęty wsparciem we wskaźniku rezultatu, jest zobowiązany posiadać potwierdzenie zaistnienia tego faktu.

 

Katalog kosztów możliwych do poniesienia w projekcie stanowi załącznik nr 12 do Regulaminu wyboru projektów. Koszty te stanowią w szczególności: rekrutacja, ocena wniosku o udzielenie wsparcia, koszt refundacji zakupu licencji i ewentualnie usługi szkoleniowej lub doradczej bezpośrednio z nią związanych.

Wsparcie w konkursie dotyczy przede wszystkim refundacji zakupu licencji. Podmiot BUR składając wniosek o udzielenie wsparcia na zakup licencji, musi ocenić, czy potrzebować będzie dodatkowej usługi szkoleniowej/doradczej aby móc w pełni korzystać z zakupionej licencji, czy nie.

We wskaźniku produktu należy wykazać podmioty, które podpisały umowę o udzielenie wsparcia. 

Oceny dokonuje jeden ekspert spełniający kryteria, o których mowa w załączniku nr 9 do Regulaminu konkursu.

Nie ma obowiązku, aby usługi doradcze lub szkoleniowe pochodziły z Bazy Usług Rozwojowych. Usługa szkoleniowa lub doradcza musi być bezpośrednio związana z zakupem licencji, prowadzić do uzyskania wiedzy na temat jej użytkowania, może być świadczona przez dystrybutora/ twórcę licencji. We wniosku należy wyodrębnić koszt zakupu licencji i koszt usługi doradczej/szkoleniowej (jeśli dotyczy). Na etapie realizacji projektu należy jednak pamiętać, iż usługa szkoleniowa lub doradcza jest wyłącznie wspomagająca użytkowanie licencji. Podstawowy koszt podlegający refundacji stanowić musi zakup licencji.

W ramach projektu istnieje możliwość oceny wniosków o udzielenie wsparcia, do wysokości 300% wskaźnika produktu założonego we wniosku o dofinansowanie.

Podmiot BUR może złożyć kolejny wniosek o udzielenie wsparcia, jeśli pierwszy nie zakwalifikował się do refundacji.

Można zakupić kilka licencji, ale każda z nich musi spełniać warunki określone w dokumentacji rekrutacyjnej.

Nie, nie ma takiego warunku.

Zobacz więcej w Bazie pytań i odpowiedzi

Polecane poradniki, raporty i katalogi

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (kwiecień 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (kwiecień 2024)

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Zobacz
Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Poradnik

Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Zobacz

Inne dofinansowania, które mogą Cię zainteresować