Pomiń nawigację

Programy Akceleracyjne

Cel finansowania:

Łączymy potencjał początkujących, kreatywnych przedsiębiorców z infrastrukturą oraz doświadczeniem dużych przedsiębiorstw.

 • lipiec 2018

  Ogłoszenie konkursu

Maksymalne dofinansowanie

250 000 zł

Wartość projektu (koszty kwalifikowane)

~130 000 000

Wkład własny

0%

Miejsce realizacji projektu

Polska

Zasięg terytorialny projektu

Polska i zagranica

Dla kogo

Mikro i małe przedsiębiorstwa

Nabór został zakończony

Szczegóły dofinansowania

Co najmniej 400 startupów skorzysta z możliwości rozwinięcia swoich innowacyjnych produktów do poziomu, w którym będą mogły przetestować swoje rozwiązanie z partnerami korporacyjnymi. Uczestnicy uzyskają dostęp do wiedzy, infrastruktury technicznej oraz kanałów sprzedaży danego przedsiębiorstwa. Program skupia się na zwiększeniu przeżywalności startupów umożliwiając przy tym wprowadzenie produktu na rynek i zdobycie przełomowego zlecenia.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

 • Przeprowadzenie eksperymentów biznesowych, weryfikacji hipotez badawczych oraz przetestowania produktów i technologii.
 • Realizację pilotaży wspólnie z dużymi przedsiębiorstwami lub członkami ich ekosystemu.
 • Usługi mentorskie, doradcze.
 • Dostęp do wysokiej klasy specjalistów (zarówno z poszczególnych obszarów specjalizacji technologicznej, ale też prawa czy aspektów biznesowych).
 • Udział w szkoleniach i warsztatach.
 • Działania networkingowe łączące start-upy z dużymi i średnimi przedsiębiorstwami (potencjalnymi odbiorcami technologii i produktów).
 • Analizę umów (np. inwestycyjnych, partnerskich czy licencyjnych) i wycenę spółki.
 • Opracowanie modelu współpracy start-upu z odbiorcą technologii.
 • Dostęp do infrastruktury badawczej i ekspertów.
 • Analizę własności intelektualnej, konsultacje w zakresie ochrony IP.

 

Co jeszcze zyskasz?

 

 • Możliwość pozyskania przedsiębiorstw jako strategicznych lead customers lub users.
 • Możliwość przedstawienia swojego projektu na wydarzeniach krajowych oraz międzynarodowych.
 • Możliwość pozyskania dodatkowych inwestorów spośród renomowanych funduszy VC.
 • Referencje od dużego klienta i możliwość dalszej współpracy.
 • Promocję projektu
Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?
Kto może otrzymać dofinansowanie?

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą na terytorium Polski w formie spółki kapitałowej, która:

 • posiada status mikroprzedsiębiorstwa lub małego przedsiębiorstwa,
 • nie jest powiązana kapitałowo lub osobowo z operatorem programu,
 • nie była notowana na giełdzie w okresie do 5 lat od dnia jej rejestracji w odpowiednim rejestrze i która nie dokonała podziału zysków i nie została utworzona w wyniku połączenia.

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej oraz przedsiębiorcy prowadzących działalność gospodarczą w formach innych niż wyżej wskazane mogą zostać warunkowo zakwalifikowane do programu akceleracyjnego, jeśli spełnią powyższe wymogi najpóźniej w dniu podpisania umowy.

Ile możesz otrzymać?

Możesz otrzymać maksymalnie

250 000 zł

Maksymalnie możesz otrzymać do 100% kosztów kwalifikowanych projektu, co oznacza, że nie musisz mieć wkładu własnego.

Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów

Możesz otrzymać maksymalnie 250 000 zł w tym:

- do 200 tys. zł dofinansowania projektu na rozwój technologii i przygotowanie jej do wdrożenia

- do 50 tys. zł na zakup usług prawnych, księgowych i doradczych.

Grant rozliczany jest w oparciu o kamienie milowe, wyznaczane przez akceleratory.

Akceleratory

Nowy Scale Up prowadzony jest przez 10 operatorów programu. Ich zadaniem jest przyspieszenie rozwoju polskich startupów poprzez m.in. doprowadzenie do etapu testowania ich rozwiązania w dużych spółkach, a przy tym zwiększenie skali ich działalności. Więcej informacji w „Warunkach uczestnictwa w programie akceleracyjnym”, które dostępne są u operatorów programu:

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinię 22 574 07 07 oraz 0 801 332 202

Terminy zgłoszeń

Nabór został zakończony

FAQ

Dokumentacja konkursu 2.5 Programy akceleracyjne ujmuje akcelerator i odbiorcę technologii jako odrębne formy o innych funkcjach w projekcie. Dokumentacja nie przewiduje, aby mogły one pełnić tą samą rolę. Zgodnie z zapisami regulaminu: beneficjentem (akceleratorem) jest podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy wdrożeniowej; podmiot działający na rzecz rozwoju gospodarczego lub podmiot działający na rzecz innowacyjności, w szczególności poprzez oferowanie mikro- i małym przedsiębiorcom dedykowanych programów opartych m.in. na wsparciu doradczym i mentorskim, które ze względu na indywidualny charakter mają na celu przyspieszenie procesu stworzenia produktu (w tym usługi) i ich komercjalizacji. Natomiast za odbiorcę technologii uznaje się przedsiębiorcę spełniającego definicję średniego przedsiębiorstwa w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia KE nr 651/2014 lub dużego przedsiębiorcę, prowadzącego działalność gospodarczą
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, zainteresowanego wykorzystaniem technologii lub współpracą przy rozwoju produktów (w tym usług) startupów uczestniczących w akceleracji. W projekcie musi brać udział jeden akcelerator i trzech odbiorców technologii.

Wkład własny odbiorców technologii musi być wniesiony w formie pieniężnej. Dokumentacja działania 2.5 nie wskazuje żadnej innej formy wniesienia wkładu własnego. Zgodnie z zapisami instrukcji wypełniania wniosku odbiorcą technologii powinien być podmiot prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, zainteresowany wykorzystaniem technologii lub współpracą przy rozwoju produktów      usług startupów uczestniczących w akceleracji, który zapewni wkład pieniężny w realizację Projektu, co zostało potwierdzone Listem intencyjnym podpisanym przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji Odbiorcy technologii. Dokument ten, w którym dany podmiot wyraża wolę uczestnictwa w projekcie, jako Odbiorca technologii oraz deklaruje kwotę wkładu pieniężnego, który zamierza wnieść w realizację projektu (o ile projekt zakłada w budżecie ponoszenie wydatków związanych z kosztami operacyjnymi) stanowi załącznik do Wniosku o dofinansowanie.

Wkład prywatny dotyczy zabezpieczenia na cały okres trwania projektu. Dopuszczalnym jest podpisanie listu intencyjnego przez odbiorcę technologii z więcej niż jednym akceleratorem, informacja ta powinna zostać zamieszczona we wniosku o dofinansowanie. Istotnym jest, aby odbiorca technologii był w stanie realizować więcej niż jeden projekt w tym samym czasie.

Zgodnie z dokumentacja konkursową beneficjentem (akceleratorem) jest podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy wdrożeniowej; podmiot działający na rzecz rozwoju gospodarczego lub podmiot działający na rzecz innowacyjności, w szczególności poprzez oferowanie mikro- i małym przedsiębiorcom dedykowanych programów opartych m.in. na wsparciu doradczym i mentorskim, które ze względu na indywidualny charakter mają na celu przyspieszenie procesu stworzenia
produktu (w tym usługi) i ich komercjalizacji. Zakres ten musi być spełniony na dzień składania wniosku. Wnioskodawca opisuje we wniosku potencjał i przygotowanie do realizacji projektu grantowego, oraz oświadcza, iż zapoznał się z zasadami realizacji projektu grantowego. Potencjał wnioskodawcy do realizacji projektu grantowego może być wykazany również poprzez doświadczenie w realizacji projektów tożsamych z projektami grantowymi. Za projekt tożsamy z projektem grantowym uznawane są wszelkie projekty finansowane ze środków publicznych, w których dany podmiot przekazywał wsparcie finansowe Odbiorcom ostatecznym. Procedury dotyczące realizacji ww. zadań, stanowią dokumenty niezbędne do zawarcia umowy. Zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 opracowane przez Wnioskodawcę procedury dotyczące realizacji projektu grantowego podlegają zatwierdzeniu przez PARP. W ramach potencjału kadrowego oceniany jest skład zespołu zarządzającego odpowiedzialnego za koordynację działań przewidzianych w projekcie, jego 0 - 2 1 8 prawidłową i terminową realizację, w tym rozliczanie, udzielanie pomocy publicznej, prawidłową i terminową realizację projektu oraz przeprowadzanie procedur niezbędnych do realizacji zadań na rzecz przedsiębiorstw objętych programem akceleracji. Ocena zostanie przeprowadzona na podstawie opisu doświadczenia zawodowego i wykształcenia członków zespołu zarządzającego zawartego we wniosku o dofinansowanie. Żeby kryterium mogło zostać uznane za spełnione skład zespołu zarządzającego musi być kompletny i uwiarygadniać prawidłową realizację programu akceleracyjnego. Przedstawiony we wniosku o dofinansowanie, zespół musi być gotowy do realizacji swoich zadań od dnia rozpoczęcia realizacji projektu. W skład zespołu zarządzającego powinny wchodzić osoby posiadające kompetencje i doświadczenie do pełnienia następujących funkcji w projekcie: - kierownika projektu, - specjalisty ds. rozliczania projektów wspartych ze środków unijnych, - specjalisty ds. promocji i marketingu, - specjalisty ds. pomocy publicznej, - specjalisty ds. procedur zakupowych, - specjalisty ds. monitorowania i sprawozdawczości. Natomiast odnośnie wkładu własnego w ramach kryterium, ocenie podlega potencjał Odbiorców technologii (dużych lub średnich przedsiębiorstw) do współpracy w ramach programu akceleracyjnego. Na podstawie zawartego we wniosku o dofinansowanie opisu każdego Odbiorcy technologii ocenie podlega, czy koncepcja ich udziału w projekcie jest spójna, logiczna i gwarantuje niezakłóconą współpracę Odbiorców technologii ze wspieranymi startupami. Ocenie podlegać będzie w szczególności:

 • wskazana wielkość przedsiębiorstw będących Odbiorcami technologii,
 • obszar zainteresowania branżowego,
 • wnoszone zasoby kadrowe,
 • wnoszone zasoby techniczne,
 • strukturę podejmowania decyzji w ramach programu akceleracji,
 • procedury związane ze współpracą ze startupami,
 • dotychczasową historie współpracy ze startupami. Potwierdzeniem nawiązania współpracy z danym Odbiorcą technologii jest podpisany przez niego list intencyjny, czyli za podpisany list intencyjny rozumie się podpisany przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji Odbiorcy technologii dokument, w którym dany podmiot wyraża wolę uczestnictwa w projekcie jako Odbiorca technologii oraz deklaruje kwotę wkładu pieniężnego, który zamierza wnieść w funkcjonowanie projektu. Kwota wkładu prywatnego pochodzącego od co najmniej jednego odbiorcy technologii na pokrycie kosztów określonych w ust. 5 pkt 2 wynosi minimum równowartość kwoty dofinansowania tych kosztów czyli, realizacji programu akceleracyjnego, tj. koszty operacyjne akceleratora, przeznaczone w szczególności na: koszty bezpośrednie wynagrodzeń zespołu projektowego i koszty pośrednie rozliczane według stawki ryczałtowej w wysokości do 15% bezpośrednich kwalifikowalnych kosztów związanych z wynagrodzeniem zespołu projektowego. 

Zgodnie z dokumentacja konkursową beneficjentem (akceleratorem) jest podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy wdrożeniowej; podmiot działający na rzecz rozwoju gospodarczego lub podmiot działający na rzecz innowacyjności, w szczególności poprzez oferowanie mikro- i małym przedsiębiorcom dedykowanych programów opartych m.in. na wsparciu doradczym i mentorskim, które ze względu na indywidualny charakter mają na celu przyspieszenie procesu stworzenia
produktu (w tym usługi) i ich komercjalizacji. Zakres ten musi być spełniony na dzień składania wniosku. Wnioskodawca opisuje we wniosku potencjał i przygotowanie do realizacji projektu grantowego, oraz oświadcza, iż zapoznał się z zasadami realizacji projektu grantowego. Potencjał wnioskodawcy do realizacji projektu grantowego może być wykazany również poprzez doświadczenie w realizacji projektów tożsamych z projektami grantowymi. Za projekt tożsamy z projektem grantowym uznawane są wszelkie projekty finansowane ze środków publicznych, w których dany podmiot przekazywał wsparcie finansowe Odbiorcom ostatecznym. Procedury dotyczące realizacji ww. zadań, stanowią dokumenty niezbędne do zawarcia umowy. Zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 opracowane przez Wnioskodawcę procedury dotyczące realizacji projektu grantowego podlegają zatwierdzeniu przez PARP. W ramach potencjału kadrowego oceniany jest skład zespołu zarządzającego odpowiedzialnego za koordynację działań przewidzianych w projekcie, jego 0 - 2 1 8 prawidłową i terminową realizację, w tym rozliczanie, udzielanie pomocy publicznej, prawidłową i terminową realizację projektu oraz przeprowadzanie procedur niezbędnych do realizacji zadań na rzecz przedsiębiorstw objętych programem akceleracji. Ocena zostanie przeprowadzona na podstawie opisu doświadczenia zawodowego i wykształcenia członków zespołu zarządzającego zawartego we wniosku o dofinansowanie. Żeby kryterium mogło zostać uznane za spełnione skład zespołu zarządzającego musi być kompletny i uwiarygadniać prawidłową realizację programu akceleracyjnego. Przedstawiony we wniosku o dofinansowanie, zespół musi być gotowy do realizacji swoich zadań od dnia rozpoczęcia realizacji projektu. W skład zespołu zarządzającego powinny wchodzić osoby posiadające kompetencje i doświadczenie do pełnienia następujących funkcji w projekcie: - kierownika projektu, - specjalisty ds. rozliczania projektów wspartych ze środków unijnych, - specjalisty ds. promocji i marketingu, - specjalisty ds. pomocy publicznej, - specjalisty ds. procedur zakupowych, - specjalisty ds. monitorowania i sprawozdawczości. Natomiast odnośnie wkładu własnego w ramach kryterium, ocenie podlega potencjał Odbiorców technologii (dużych lub średnich przedsiębiorstw) do współpracy w ramach programu akceleracyjnego. Na podstawie zawartego we wniosku o dofinansowanie opisu każdego Odbiorcy technologii ocenie podlega, czy koncepcja ich udziału w projekcie jest spójna, logiczna i gwarantuje niezakłóconą współpracę Odbiorców technologii ze wspieranymi startupami. Ocenie podlegać będzie w szczególności:

 • wskazana wielkość przedsiębiorstw będących Odbiorcami technologii,
 • obszar zainteresowania branżowego,
 • wnoszone zasoby kadrowe,
 • wnoszone zasoby techniczne,
 • strukturę podejmowania decyzji w ramach programu akceleracji,
 • procedury związane ze współpracą ze startupami,
 • dotychczasową historie współpracy ze startupami. Potwierdzeniem nawiązania współpracy z danym Odbiorcą technologii jest podpisany przez niego list intencyjny, czyli za podpisany list intencyjny rozumie się podpisany przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji Odbiorcy technologii dokument, w którym dany podmiot wyraża wolę uczestnictwa w projekcie jako Odbiorca technologii oraz deklaruje kwotę wkładu pieniężnego, który zamierza wnieść w funkcjonowanie projektu. Kwota wkładu prywatnego pochodzącego od co najmniej jednego odbiorcy technologii na pokrycie kosztów określonych w ust. 5 pkt 2 wynosi minimum równowartość kwoty dofinansowania tych kosztów czyli, realizacji programu akceleracyjnego, tj. koszty operacyjne
  akceleratora, przeznaczone w szczególności na: koszty bezpośrednie wynagrodzeń zespołu projektowego i koszty pośrednie rozliczane według stawki ryczałtowej w wysokości do 15% bezpośrednich kwalifikowalnych kosztów związanych z wynagrodzeniem zespołu projektowego. 

W działaniu 2.5 POIR dofinansowanie mogą otrzymać projekty, w ramach których realizowane będą programy akceleracyjne dla start-upów, przy aktywnym udziale odbiorców technologii, tj. średnich i dużych przedsiębiorców.

Należy podać okres realizacji projektu (w formacie rrrr/mm/dd), w którym planowane jest rozpoczęcie oraz zrealizowanie pełnego zakresu rzeczowego i finansowego projektu, co jest rozumiane, jako okres od pierwszej czynności związanej z projektem do dnia złożenia wniosku o płatność końcową. W okresie realizacji projektu musi nastąpić realizacja programu akceleracyjnego oraz działania postakceleracyjne, w tym złożenie wniosku o płatność końcową. W odniesieniu do okresu realizacji
projektu muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki: 1) rozpoczęcie realizacji projektu oraz programu akceleracji nie może zostać zaplanowane później niż na dzień 31 stycznia 2019 r.; 2) zakończenie programu akceleracji, trwającego minimum 18 miesięcy nie może zostać zaplanowane później niż na dzień 30 czerwca 2021 r.; 3) zakończenie realizacji projektu nie może zostać zaplanowane później niż na dzień 29 czerwca 2022 r. Rozpoczęcie realizacji projektu może nastąpić przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie w Generatorze Wniosków. Niemniej jednak wydatki poniesione przed datą złożenia wniosku nie będą kwalifikowane do wsparcia.

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie dofinansowania udzielanego w działaniu 2.5 POIR, których katalog wskazano w § 5 ust. 5 Regulaminu konkursu, zalicza się koszty pomoc finansowej udzielonej przedsiębiorstwu typu start-up oraz koszty realizacji programu akceleracyjnego: pomoc finansowa udzielona przedsiębiorstwu typu start-up zgodnie z warunkami określonymi w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach PO IR 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 871, z późn. zm.), w trybie otwartego naboru, o którym mowa w art. 35 ust. 3 ustawy wdrożeniowej, w formie:

 • grantów rozliczanych uproszczoną metodą w postaci kwoty ryczałtowej,
 • kosztów usług doradczych świadczonych na rzecz przedsiębiorstwa typu start-up.

Realizacja programu akceleracyjnego, tj. koszty operacyjne akceleratora: 

 • koszty bezpośrednie wynagrodzeń zespołu projektowego, 
 • koszty pośrednie rozliczane według stawki ryczałtowej w wysokości do 15% bezpośrednich kwalifikowalnych kosztów związanych z zaangażowaniem zespołu projektowego.

Pomoc finansowa w ramach działania 2.5 POIR jest udzielana w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego. Minimalna wartość dofinansowania projektu wynosi 10 000 000,00 zł. Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 15 000 000,00 zł. Maksymalna intensywność dofinansowania kosztów wynosi 50% kosztów kwalifikowanych.

W ramach działania 2.5 można uzyskać dofinansowanie na granty dla startupów (do 100%); usługi wspierające rozwój startupów (do 100%); koszty realizacji programu akceleracyjnego (do 50% przy założeniu, że nie przekraczają one 20% dofinansowania).

Zobacz więcej w Bazie pytań i odpowiedzi

Polecane poradniki, raporty i katalogi

Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Poradnik

Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (luty 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (luty 2024)

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (styczeń 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (styczeń 2024)

Zobacz

Inne dofinansowania, które mogą Cię zainteresować

Wyniki i archiwum

Start w konkursie

Poznaj cel i zakres konkursu oraz zasady wyboru i oceny projektów

Składanie wniosku o dofinansowanie

Sprawdź jak wypełnić wniosek i jakie dołączyć dokumenty do wniosku

Podpisywanie umowy

Bądź przygotowana(y) na podpisanie umowy, przeczytaj i wypełnij niezbędne dokumenty

Załączniki

Załączniki do umowy

Lista projektów zakwalifikowanych do II etapu oceny w ramach konkursu nr 1/2018 r.
Informacja o składzie KOP