Pomiń nawigację

Granty na dizajn

Cel finansowania:

Sfinansowanie działań, które ułatwią współpracę przedsiębiorców branży meblarskiej z profesjonalnymi projektantami.

 • 4 maja 2018

  Ogłoszenie konkursu

 • 4 maja 2018

  Start składania wniosków

 • 1 grudnia 2018

  Koniec przyjmowania wniosków

Maksymalne dofinansowanie

170 000 zł

Miejsce realizacji projektu

Polska

Dla kogo

Przedsiębiorcy

Nabór został zakończony

Szczegóły dofinansowania

Operatorzy wybrani w działaniu Granty na dizajn pomogą producentom stworzyć własny wzór mebla. Każdy wybierze co najmniej 10 firm z branży meblarskiej, którym zapewni wsparcie profesjonalnych projektantów. Dodatkowo, firmy będą mogły skorzystać z usług doradczych dotyczących sprzedaży i eksportu.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie współpracując z Operatorem?

 • działania animujące współpracę pomiędzy przedsiębiorcami i projektantami, w tym działania edukacyjne na temat wykorzystania dizajnu w budowaniu wartości przedsiębiorstwa
 • przeprowadzenie profesjonalnego procesu wzorniczego zakończonego opracowaniem nowego projektu wzorniczego
 • usługi doradcze dotyczące m.in.: umiędzynarodowienia, trendów społecznych, konsumenckich i technologicznych, komunikacji i dystrybucji zaprojektowanych mebli, sprzedaży i eksportu
 • udział w międzynarodowych targach meblarskich
 • promocję projektu (również filmową) adresowaną do branży meblarskiej

 

Działanie jest elementem Programu Polskie Meble, koordynowanego przez Polski Fundusz Rozwoju. W rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju branża meblarska została określona jako jedna z polskich specjalizacji przemysłowych.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie współpracując z Operatorem?
Kto może otrzymać wsparcie?

Kto może otrzymać wsparcie?

Przedsiębiorstwa, które zajmują się seryjną produkcją mebli, posiadają własne zaplecze produkcyjne i możliwość wdrożenia nowego wzoru, ale dotąd nie produkowały własnej kolekcji mebli, nie zatrudniały i nie korzystały z usług profesjonalnych projektantów mebli.

Branża meblarska jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się części polskiej gospodarki. Polska jest 6 największym producentem mebli, tuż za Chinami, Stanami Zjednoczonymi, Niemcami, Włochami i Indiami. Udział Polski w światowym eksporcie mebli wynosi blisko 5%.

Ile możesz otrzymać?

Możesz otrzymać maksymalnie

170 000 zł

Wsparcie wyniesie do 85% wartości projektu, co oznacza, że Twój wkład to co najmniej 15% całkowitego kosztu projektu

Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów

Możesz otrzymać blisko 170 000 zł na realizację projektu wartego 185 000 zł - 215 000 zł. 

Jaka jest wysokość dofinansowania?

Pula grantów wynosi 10 000 000 zł

 

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinie 22 574 07 07 oraz 0 801 332 202

Terminy zgłoszeń

Nabór został zakończony

FAQ

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapewnia personelu niezbędnego do realizacji projektu oraz do jego zarządzania, tzn. w zakresie:

 1. potencjału do świadczenia usług przewidzianych w projekcie, tj. zapewnia osoby posiadające doświadczenie w koordynowaniu, realizacji działań projektowych dotyczących wzornictwa dla przedsiębiorców oraz działań doradczych związanych z rozwojem działalności gospodarczej opartej o nowy projekt wzorniczy, w tym dotyczących, np. umiędzynarodowienia przedsiębiorcy, w zakresie trendów społecznych, konsumenckich i technologicznych, komunikacji i dystrybucji; 
 2. potencjału w zakresie zarządzania projektem, tj. zapewnia osoby, które posiadają doświadczenie i kwalifikacje stosowne do realizacji projektu, w tym: co najmniej 1 osobę do realizacji zadań dotyczących rekrutacji, animacji, promocji oraz organizacji targów, co najmniej 1 dizajn menedżera, co najmniej 1 doradcę na każdy proponowany obszar tematyczny, co najmniej 10 projektantów (po 1 na przedsiębiorcę), 1 koordynatora projektu.

W szczególności Wnioskodawca w załączniku nr 2 do wniosku o powierzenie grantu powinien przedstawić informacje dotyczące:

 • listy osób zaangażowanych w realizację działania, roli w projekcie i przypisanych zadań, wykształcenie (ewentualne kursy/szkolenia związane z rolą w projekcie (rok ukończenia)) ich doświadczenie zawodowe w kontekście potrzeb projektu, oraz zaangażowania etatowego.

Ponadto Wnioskodawca zapewnia zasoby techniczno-organizacyjne do realizacji projektu (Wnioskodawca wykazał w załączniku nr 2 do wniosku, że posiadane i planowane do pozyskania w ramach projektu zasoby są wystarczające do jego realizacji).

Doświadczenie Wnioskodawcy opisane w Załączniku nr 1 powinno być potwierdzone np. wystawionymi fakturami, rachunkami, umowami wraz z protokołem odbioru prac lub kopiami
zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis lub umowami o dofinansowanie wraz z wnioskami o płatność, pisemnymi referencjami od beneficjentów (lub zamawiających/zlecających dane działanie) realizowanych usług lub innymi dokumentami potwierdzającymi wartość danej usługi. Referencje wystawione przez odbiorcę usługi powinny zawierać przynajmniej:

 • nazwę projektu, w ramach którego była świadczona usługa, nr projektu, nazwę programu, działania/poddziałania lub zamówienia przedsiębiorcy (nabywcy usługi),
 • informacje o zakresie świadczonej usługi, 
 • sposobie finansowania usługi,
 • daty świadczenia usługi,
 • opis efektu wykonanej usługi,
 • nr telefonu nabywcy usługi.

Kalkulacja wartości wyświadczonej usługi w ramach projektu powinna wynikać z rozliczenia projektu zaakceptowanego przez właściwy podmiot.

Weryfikacja prawdziwości informacji zawartych w aplikacji może być przeprowadzona przed podpisaniem umowy lub na etapie kontroli lub dokumenty należy przedłożyć na wezwanie PARP.

Tak, zdobyte doświadczenie będzie brane pod uwagę przy ocenie wniosku. Wnioskodawca posiada doświadczenie w organizacji wydarzeń obejmujących działania edukacyjne w obszarze dizajn lub animujące współpracę przedsiębiorców z sektora MSP i projektantów oraz ma doświadczenie w realizacji procesów projektowych lub dodatkowo świadczenia usług doradczych dla MSP. Wnioskodawca powinien potwierdzić realizację co najmniej:

 • 2 wydarzeń obejmujących działania edukacyjne w obszarze dizajnu lub animujących nawiązanie współpracy przedsiębiorców z sektora MSP i projektantów w ciągu 5 lat (liczonych: rok składania wniosku o powierzenie grantu oraz 4 lata wcześniej) (zakres obligatoryjny) oraz
 • 5 procesów projektowych dla przedsiębiorców w ciągu 5 lat (liczonych: rok składania wniosku o powierzenie grantu oraz 4 lata wcześniej), tj. zarządzał nimi oraz zapewniał ekspertów do realizacji tych procesów oraz dotyczyły one projektowania produktów (w tym co najmniej 1 proces projektowy dotyczył branży meblarskiej) (zakres obligatoryjny),
 • Wnioskodawca, aby uzyskać dodatkowy punkt w ramach kryterium merytorycznego nr 1 jest zobowiązany do potwierdzenia realizacji co najmniej 3 usług doradczych dla przedsiębiorców w ciągu 5 lat (liczonych: rok składania wniosku o powierzenie grantu oraz 4 lata wcześniej), związanych z rozwojem działalności gospodarczej (zakres fakultatywny).

W szczególności Wnioskodawca w załączniku nr 1 do wniosku o powierzenie grantu powinien przedstawić informacje dotyczące:

 • wydarzeń obejmujących działania edukacyjne w obszarze dizajn lub animujących nawiązanie współpracy przedsiębiorców i projektantów zrealizowanych przez Wnioskodawcę oraz członków zespołu, wraz z opisem ich rezultatów, liczby zaangażowanych przedsiębiorców i projektantów, źródeł i wysokości finansowania.
 • procesów projektowych koordynowanych / przeprowadzonych przez Wnioskodawcę oraz członków zespołu, wraz z opisem ich rezultatów (produktów danych procesów projektowych oraz rezultatów ich wdrożenia).
 • usług doradczych dla przedsiębiorców, związanych z rozwojem działalności gospodarczej, w tym dotyczących np. umiędzynarodowienia przedsiębiorcy, w zakresie trendów społecznych, konsumenckich i technologicznych, komunikacji i zaprojektowanych wyrobów.

Grantobiorca składający wniosek o powierzenie grantu opisuje koncepcje realizacji projektu. W ramach kryterium podlega ocenie spójność i jakość zaproponowanej koncepcji realizacji projektu (koncepcja realizacji projektu jest pełna i adekwatna, przedstawione dane są wiarygodne, harmonogram projektu jest realistyczny, sposób organizacji procesów jest efektywny, jak i model zarządzania projektem (schemat na tle struktury organizacyjnej Wnioskodawcy), zidentyfikowano ryzyka wraz z sposobem ich mitygacji itd.), która zapewnia jego skuteczną realizację i osiągniecie celów projektu, w tym projekt obejmuje co najmniej obowiązkowe zadania/działania, które będzie spełniać Grantobiorca.

Zgodnie z kryterium formalnym okres realizacji projektu:

 • nie rozpoczyna się wcześniej niż przed dniem lub w dniu złożenia wniosku o powierzenie grantu;
 • nie przekracza 20 miesięcy, zgodnie z informacjami podanymi we wniosku o dofinansowanie.

Załączniki do wniosku stanowią:

 1. Załącznik nr 1 do wniosku o powierzenie grantu - Informacja o potencjale kadrowym i techniczno-organizacyjnym wnioskodawcy;
 2. Załącznik nr 2 do wniosku o powierzenie grantu - Informacja o doświadczeniu wnioskodawcy; 
 3. Załącznik nr 3 do wniosku o powierzenie grantu - Koncepcja realizacji projektu przez wnioskodawcę.

Za rozpoczęcie realizacji projektu uznaje się dzień zaciągnięcia pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do zamówienia usług związanych z realizacją projektu. Za rozpoczęcie realizacji projektu nie uważa się działań przygotowawczych do realizacji projektu, w tym: przygotowanie dokumentacji dotyczącej wyboru przedsiębiorców, opracowanie wzoru umowy z przedsiębiorcą oraz wybór osób zaangażowanych w realizację projektu, o ile nie są one pracownikami grantobiorcy. Grant może być powierzony na projekt, który nie został rozpoczęty przed dniem ani w dniu złożenia wniosku o powierzenie grantu.

Pomoc udzielana przedsiębiorcom przez grantobiorcę stanowi pomoc de minimis, udzielaną zgodnie z rozporządzeniem KE nr 1407/2013. Pomoc de minimis może być udzielona przedsiębiorcy, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez jednego przedsiębiorcę w rozumieniu art. 2 ust. 2 rozporządzenia KE nr 1407/2013, w okresie bieżącego roku i dwóch poprzednich lat podatkowych nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200 000 euro, a w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze drogowego transportu towarów - 100 000 euro oraz spełnione są inne warunki określone w odrębnych przepisach prawa. Do celów ustalenia dopuszczalnego pułapu pomocy de minimis przez jednego przedsiębiorcę rozumie się jedno przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia KE nr 1407/2013.

Do kosztów kwalifikowalnych w ramach pomocy de minimis udzielanej przedsiębiorcy zalicza się koszty usług:

 • wyświadczeniu usług opracowania nowego projektu wzorniczego, tj. przeprowadzeniu pełnego zakresu działań, określonych w § 2 pkt 14 – w procesie projektowym – należy przez to rozumieć proces prowadzony w MŚP przez dizajn menedżera i profesjonalnego projektanta, składający się co najmniej z następujących faz: 
  1. analizy (analiza potencjału przedsiębiorcy, analiza konkurencji, analiza trendów adekwatnych dla obszarów istotnych dla danego przedsiębiorcy, analiza potrzeb użytkownika końcowego),
  2. syntezy wyzwania projektowego (opracowanie briefu projektowego, opracowanie kierunków projektowych), 
  3. stworzenia rozwiązania oraz prototypowania (opracowanie prototypu oraz dokumentacji technologicznej niezbędnej do wdrożenia mebla w rozumieniu 1 produkt/sztuka mebla, np. 1 krzesło, 1 szafa itp. albo 1 zestaw/ komplet/ kompozycja kilku bryłowa, np. kanapa modułowa, stół z rzesłami, meblościanka itp.) do produkcji we współpracy z technologiem / konstruktorem przedsiębiorcy), na rzecz co najmniej 10 przedsiębiorców; 
 • wyświadczeniu usług dotyczących innowacji nietechnologicznej (usług doradczych), jeśli usługi te towarzyszą usługom, o których mowa w pkt 2, związanych z rozwojem działalności gospodarczej opartej o nowy projekt wzorniczy, w tym dotyczących np. umiędzynarodowienia przedsiębiorcy, w zakresie trendów społecznych, konsumenckich i technologicznych, komunikacji i dystrybucji zaprojektowanych mebli.

Ponadto, do kosztów kwalifikowalnych w ramach pomocy de minimis udzielanej przedsiębiorcy zalicza się koszty w zakresie:

 1. podróży służbowych pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach, w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju;
 2. transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych;
 3. rezerwacji miejsca wystawowego na targach;
 4. opłaty rejestracyjnej za udział w targach;
 5. organizacji stoiska wystawowego na targach;
 6. wpisu do katalogu targowego;
 7. reklamy w mediach targowych.

Maksymalna wartość pomocy de minimis przyznawana przez grantobiorcę jednemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć 170.000,00 zł i maksymalnie powinna stanowić 85% kosztów kwalifikowalnych.

Zobacz więcej w Bazie pytań i odpowiedzi

Zrealizowane projekty

Fot.: Stowarzyszenie Wzornictwo Przemysłowe Warmii i Mazur, kolekcja mebli od Lech-Pol, projektantka: Magdalena Kasprzyca, Design Management: Monika Brauntsch, Renata Mikołajczyk

Kolekcja Audrey składa się z pojedynczych modułów o indywidualnym, odmiennym w formie oparciu. W kolekcji występuje także moduł narożny, fotel oraz puf, którego rozmiar pozwala na zestawienie zarówno z sofą, jak i fotelem.

Fot.: Stowarzyszenie Wzornictwo Przemysłowe Warmii i Mazur, kolekcja mebli od ABM, projektantka: Marta Niemywska-Grynasz, Design Management: Małgorzata Adamus, Marzena Radzka-Wiśniewska

Kolekcja Avenir to modułowy system ekspozycyjny składający się z regałów naściennych i gondol. Meble można stosować w pop-up storach, na targach, w pracowniach, biurach lub w domach, jako system garderobiany czy regałowy. Kolekcja wykonana jest z metalowej rury malowanej proszkowo i naturalnego drewna.

Laureat konkursu „Diament Meblarstwa” (edycja 2020 r.).

Fot.: Stowarzyszenie Wzornictwo Przemysłowe Warmii i Mazur, kolekcja mebli od Furniture Concept, projektantka: Dorota Terlecka, Design Management: Monika Brauntsch, Renata Mikołajczyk

Inspiracja do stworzenia kolekcji DOTS był styl vintage. Cechuje ją zdecydowana i prosta forma oraz detale takie jak wyprofilowane nóżki i okrągłe uchwyty. Kolekcja jest kierowana do osób, które cenią tradycje polskiego meblarstwa i stawiają na oryginalne rozwiązania wzornicze w przystępnej cenie.

Fot.: Stowarzyszenie Wzornictwo Przemysłowe Warmii i Mazur, kolekcja mebli od Libra Sofa, projektant: Szymon Hanczar, Design Management: Monika Brauntsch, Renata Mikołajczyk

Kolekcja Hilo to 6 modeli siedzisk, zaprojektowanych z myślą o przestrzeniach co-livingowych i co-workingowych. Pufy można łatwo dopasować do wnętrz o różnym charakterze. Największe z nich – typu donut – wyposażone zostały w porty USB i gniazda zasilania. Siedziska dostępne są w różnych wykończeniach i wzorach.

Fot.: Stowarzyszenie Wzornictwo Przemysłowe Warmii i Mazur, kolekcja mebli od Kielecka Fabryka Mebli, projektantka: Anna Łoskiewicz-Zakrzewska, Design Management: Małgorzata Adamus, Marzena Radzka-Wiśniewska

KA to modułowa kolekcja mebli pozwalająca na estetyczne i funkcjonalne zagospodarowanie przedpokoju. Zróżnicowana wielkość i głębokość szafek daje różnorodne możliwości przechowywania. Kolekcję cechuje geometryczność, lekkość, minimalizm i ciekawe wzornictwo.

Fot.: Stowarzyszenie Wzornictwo Przemysłowe Warmii i Mazur, kolekcja mebli od DOLUX-M, projektant: Nikodem Szpunar, Design Management: Małgorzata Adamus, Marzena Radzka-Wiśniewska

Propozycja marki Malu umożliwia przenikanie się przestrzeni indoor i outdoor. Kolekcja ułatwia użytkownikowi połączenie strefy domu z ogrodem lub restauracji hotelowych i przylegających do nich tarasów.

Fot.: Stowarzyszenie Wzornictwo Przemysłowe Warmii i Mazur, kolekcja mebli od Vissive, projektantka: Agata Kulik-Pomorska, Design Management: Małgorzata Adamus, Marzena Radzka-Wiśniewska

Luksusowe meble ROSETTE charakteryzuje odważne wzornictwo i oryginalna, minimalistyczna forma. Aby wyraźnie zaznaczyć geometrię mebla i charakter struktury w kolekcji zastosowano dwa kolory tkaniny. Wszystkie bryły tapicerowane są wysokiej jakości wełnianą tkaniną i przeszyte zostały grubą, widoczną nicią.

Fot.: Stowarzyszenie Wzornictwo Przemysłowe Warmii i Mazur, kolekcja mebli od Microom, projektantka: Dorota Terlecka, Design Management: Monika Brauntsch, Renata Mikołajczyk

Kolekcja MOD to pierwsze meble dedykowane dla małych przestrzeni. Kolekcja pozwala maksymalnie wykorzystać niewielkie powierzchnie umożliwiając aranżację użytecznego wnętrza. MOD to kompaktowy zestaw umożliwiający dowolną konfiguracje poprzez różnorodne rozmieszczenie i łączenie brył.

Fot.: Stowarzyszenie Wzornictwo Przemysłowe Warmii i Mazur, kolekcja mebli od Devo Bath Design, projektant: Dawid Grynasz, Design Management: Małgorzata Adamus, Marzena Radzka-Wiśniewska

Modułowe meble łazienkowe MOOD znajdą zastosowanie w małych, kompaktowych łazienkach jak i salonach kąpielowych. Charakteryzuje je indywidualizm i komfort użytkowy. Konstrukcja i gabaryty modułów umożliwiają elastyczną konfigurację szafek i szuflad oraz dopasowanie różnej wielkości umywalek. Nowością rynkową jest naścienny organizer, który daje dowolność w aranżowaniu przestrzenni łazienkowej i pomaga w dostosowaniu jej do potrzeb użytkowników.

Fot.: Stowarzyszenie Wzornictwo Przemysłowe Warmii i Mazur, kolekcja mebli od Sikorski Supreme Furniture, projektantka: Zofia Strumiłło-Sukiennik, Design Management: Monika Brauntsch, Renata Mikołajczyk

Kolekcja mebli do przechowywania SPLOT nawiązuje konstrukcją i formą do skrzydła samolotu. Struktura frontów bazuje na ręcznie wyplatanych elementach. Kontrastująca kolorystyka jest elementem charakterystycznym kolekcji.

Fot.: Code Design Sp. z o.o., kolekcja mebli od Adezo Sp. z o.o., projektantka: Amanda Walaszek, design manager: Beata Borowska

Kolekcja mebli eventowych o unikalnym wyglądzie, w skład której wchodzi krzesło, hoker oraz stół. Producent umożliwia zastosowanie dowolnej kolorystyki.

Fot.: Code Design Sp. z o.o., kolekcja mebli od K&U Group Sp. z o.o., projektant: Jakub Korfanty, design manager: Kaja Baszkiewicz

Kolekcja mebli dla dzieci, która składa się z łóżka piętrowego, regału, biurka w kształcie domku oraz taboretu w dowolnym zestawieniu kolorystycznym.

Fot.: Code Design Sp. z o.o., kolekcja mebli od Kocot Kids Magdalena Kocot, projektantka: Agata Gancarczyk, design manager: Beata Borowska

Kolekcja mebli dla dzieci powyżej 7 roku życia. Składa się z łóżka z szufladą, biurka, komody oraz szafy. Meble posiadają możliwość spersonalizowania poprzez zastosowanie odmiennych frontów oraz dowolną konfigurację dzięki użyciu stalowego stelaża.

Fot.: Code Design Sp. z o.o., kolekcja mebli od LOFTEM Anna Brzezińska, projektant: Michał Biernacki, design manager: Justyna Janczak

Zestaw mebli w skład których wchodzi: leżanka, stół oraz stoliki (pełniące także funkcję taboretów). Kolekcja mebli o nietuzinkowej stylistyce – dedykowana odważnej grupie odbiorców. Zdecydowana forma oraz użyte kolory i materiały nadają serii charakteru.

Fot.: Code Design Sp. z o.o., kolekcja mebli od Miuform, projektant: Michał Tokarski, design manager: Magda Lubińska

Projekt One Sofa to system oparty na jednym module dzięki któremu możliwe jest stworzenie kilku wariantów mebla wypoczynkowego – fotela, szezlongu, sofy 2- lub 3-osobowej oraz narożnika. Kolekcja została wyposażona jest w wolnostojący podnóżek i opcjonalnie montowane podłokietniki.

Fot.: Code Design Sp. z o.o., kolekcja mebli od MK Design sp. z o.o., projektantka: Klaudia Gołaszczyk, design manager: Magdalena Lubińska

Zaprojektowana sofa składa się z systemu modułowego i sprytnych rozwiązań, które zapewniają funkcjonalność mebla. Jego użytkownicy mają możliwość indywidualnej konfiguracji. Producent oferuje podstawę sofy w wersji z naturalnego drewna oraz w wariancie tapicerowanym w żywych i ciepłych barwach.

Fot.: Code Design Sp. z o.o., kolekcja mebli od TADEUSZ OLEJNIKOWSKI MEBLE OLEJNIKOWSKI, projektant: Michał Kozłowski, design manager: Justyna Janczak

Nowoczesne meble skrzyniowe w skład której wchodzi komoda, regał oraz szafka RTV. Producent oferuje możliwość doboru podświetlenia i akcesoriów do szuflad. Kolekcja dostępna jest w różnych wariantach wykończeniowych.

Laureat konkursu „Diament Meblarstwa” (edycja 2020 r.).

Fot.: Code Design Sp. z o.o., kolekcja mebli od Pilch Innowacje Sp. z o.o., projektant: Paweł Mularczyk, design manager: Piotr Mazuś

Kivak to siedzisko umożliwiające balansowanie podczas siedzenia. Mebel aktywuje mięśnie odpowiedzialne za utrzymanie prawidłowej pozycji.

Fot.: Code Design Sp. z o.o., kolekcja mebli od PROHAN Sp. z o.o., projektant: Aleksander Palka, design manager: Kaja Baszkiewicz

Kolekcja mebli modułowych, która składa się z toaletki, komody w dwóch rozmiarach oraz otwartej biblioteki lub biblioteki z szufladami. Meble występują w kolorze naturalnego drewna oraz bejcy w kolorze wiśni.

Fot.: Code Design Sp. z o.o., kolekcja mebli od WickerPL, projektantka: Aga Przypiórzyńska, design manager: Magdalena Lubińska

Cała kolekcja mebli składa się z ławy z siedziskiem oraz serii wsuwanych stolików. Dostępna jest w kolorach wikliny bielonej, czarnej, pudrowej oraz ciemnozielonej. Meble wyplatane są ręcznie z polskiej wikliny.

Polecane poradniki, raporty i katalogi

Monitoring aktywności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej w ramach Krajowej Inteligentnej Specjalizacji. Raport przekrojowy nr 4

Raport

Monitoring aktywności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej w ramach Krajowej Inteligentnej Specjalizacji. Raport przekrojowy nr 4

Zobacz
Branża odzysku materiałowego surowców - Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II

Raport

Branża odzysku materiałowego surowców - Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II

Zobacz
Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II - Branża odzysk materiałowy surowców - Raport z II edycji badań

Raport

Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II - Branża odzysk materiałowy surowców - Raport z II edycji badań

Zobacz

Inne dofinansowania, które mogą Cię zainteresować

Cel dofinansowania
Dla kogo
Nie wiesz do której kategorii należysz?
Kwota wsparcia (w zł)
Etapy rozwoju firmy
Program
 • Fundusze na lata 2021-2027
 • Fundusze na lata 2014-2020
Status ogłoszenia
Szukaj po frazie
Wybrane filtry
Znaleziono: ... wyników

Wyniki i archiwum

Dodatkowe dokumenty
Konsultacje społeczne (2017 r.)

Uwagi można zgłaszać w terminie od 22 września 2017 r. do 28 września 2017 r. do godz. 16.30, wyłącznie poprzez formularz w formie elektronicznej. Przewidywany termin publikacji zestawienia uwag zgłoszonych w procesie konsultacji - 5 października 2017 r.