Pomiń nawigację

Elektro ScaleUp

Cel finansowania:

Wsparcie dla rozwoju start-upów w branży elektromobilności.

 • sierpień 2019

  Ogłoszenie konkursu

 • 1 sierpnia 2019

  Start składania wniosków

 • 31 sierpnia 2019

  Koniec przyjmowania wniosków

Maksymalne dofinansowanie

550 000 zł

Miejsce realizacji projektu

Polska

Zasięg terytorialny projektu

Polska i zagranica

Dla kogo

Start-upy

Nabór został zakończony

Szczegóły dofinansowania

logo Electro ScaleUP

Celem konkursu Elektro ScaleUp jest zapewnienie wsparcia dla dynamicznego rozwoju start-upów w branży elektromobilności i pomoc w zdobyciu pierwszego/przełomowego zlecenia. Zyskasz indywidualną opiekę ekspertów z techBrainers, fundusz Larg, Synerise i dużych przedsiębiorstw: TAURON, PKN ORLEN, Carrefour i Siemens.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

 • rozwój technologii i przygotowanie jej do wdrożenia
 • usługi mentorskie, doradcze
 • dostęp do wysokiej klasy specjalistów (np. z zakresu prawa i księgowości)
 • szkolenia
 • działania networkingowe łączące start-upy z dużymi i średnimi przedsiębiorstwami (potencjalnymi odbiorcami
 • technologii i produktów)
 • analizę umów (np. inwestycyjnych, partnerskich czy licencyjnych) i wycenę spółki.
 • opracowanie modelu współpracy start-upu z odbiorcą technologii
 • dostęp do infrastruktury badawczej i ekspertów z zakresu e-mobility
Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?
Co jeszcze zyskasz?

Co jeszcze zyskasz?

 • Możliwość pozyskania przedsiębiorstw jako strategicznych lead customers lub users.
 • Możliwość przedstawienia swojego projektu przed techBrainers R&D Club – społecznością liderów B+R, zrzeszającej ponad 170 dyrektorów i managerów działań badawczo – rozwojowych najbardziej innowacyjnych polskich firm.
 • Możliwość pozyskania dodatkowych inwestorów spośród renomowanych funduszy VC: Boosters VC, Prometeia, Leonarto.
 • Referencje od dużego klienta i możliwość dalszej współpracy.
 • Promocję i Demo Days po każdej zakończonej rundzie akceleracji.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • Osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą na terytorium Polski w formie spółki kapitałowej, która:
   
  • posiada status mikroprzedsiębiorstwa lub małego przedsiębiorstwa,
  • nie jest powiązana kapitałowo lub osobowo z Operatorem (techBrainers sp. z o.o.),
  • nie była notowana na giełdzie w okresie do 5 lat od dnia jej rejestracji w odpowiednim rejestrze i która nie dokonała podziału zysków i nie została utworzona w wyniku połączenia.
 • Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej oraz przedsiębiorcy prowadzących działalność gospodarczą w formach niż wyżej wskazane mogą zostać warunkowo zakwalifikowane do programu akceleracyjnego, jeśli spełnią powyższe wymogi najpóźniej w dniu podpisania umowy.
Kto może otrzymać dofinansowanie?
Więcej informacji

Więcej informacji

Pilot Maker Electro  prowadzony jest przez operatora programu techBrainers, który ma za zadanie zintegrować kluczowych graczy branży e-mobilności w Polsce oraz stworzyć przestrzeń do wspólnych projektów w ramach branżowego HUBu innowacji.


Więcej informacji na stronie: www.pilotmaker.pl

Więcej informacji w „Warunkach uczestnictwa w programie akceleracyjnym

Ile możesz otrzymać?

Możesz otrzymać maksymalnie

550 000 zł

Maksymalnie możesz otrzymać do 100% kosztów kwalifikowanych projektu, co oznacza, że nie musisz mieć wkładu własnego.

Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów

Możesz otrzymać maksymalnie 550 000 zł w tym:

- do 500 tys. zł dofinansowania projektu na rozwój technologii i przygotowanie jej do wdrożenia

- do 50 tys. zł na zakup usług prawnych, księgowych i doradczych.
 

Pula środków w konkursie to 10 000 000 zł

Zobacz film

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinie 22 574 07 07 oraz 0 801 332 202

Terminy zgłoszeń

Nabór został zakończony

FAQ

Tak. Kryterium ma na celu weryfikację, czy akcelerator dysponuje doświadczeniem we wszystkich niezbędnych procesach składających się na program akceleracyjny. Jeżeli program akceleracyjny składał się z cyklicznych rund realizowanych na tych samych zasadach, a w ramach pojedynczej rundy odbył się cały proces wskazany w pytaniu, zakończona runda traktowana będzie jako „program akceleracyjny”, o którym mowa w kryterium.

Wskazany ustęp ustawy o zasadach realizacji programów określający tryb wyboru partnerów do projektu realizowanego w partnerstwie dotyczy wyłącznie podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Pzp). Podmioty inne, niż te, o których mowa w art. 3 ust. 1 Pzp, dokonują wyboru Partnerów w sposób uzasadniony z punktu widzenia realizacji projektu. Uzasadnienie wyboru konkretnego partnera do powierzonych zadań musi zostać zawarte we wniosku o powierzenie grantu w punkcie „Struktura partnerstwa z podziałem zadań i odpowiedzialności”. W tym punkcie wniosku, jako element uzasadnienia, można dodatkowo zawrzeć opis sposobu wyboru danego partnera

Nie. Zarówno w Działaniu 3.1 PO IG Inicjowanie Działalności Innowacyjnej, jak i w Poddziałaniu 1.1.1 POPW Platformy Startowe dla Nowych Pomysłów, istotą działań była preinkubacja i inkubacja pomysłów biznesowych i nie zawierały one kompleksowych działań stanowiących program akceleracyjny. Tym samym wykazanie doświadczenia związanego z realizacją powyższych projektów nie będzie wystarczające dla uznania kryterium dostępu nr 3 za spełnione.

Grantobiorcą może zostać osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, który wykaże spełnienie kryteriów w ramach pilotażu.

Zgodnie z Regulaminem naboru do kosztów kwalifikujących się do sfinansowania w ramach projektu zalicza się wydatki na:

 1. organizację networkingu; 
 2. organizację naboru i ocenę uczestników programów akceleracyjnych oraz rozliczanie i monitorowanie projektu, w tym także wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz podróże służbowe osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu po stronie Grantobiorcy, z wyłączeniem osób wskazanych w pkt 3; 
 3. usługi doradcze, zatrudnienie ekspertów i mentorów na rzecz uczestników programów akceleracyjnych; 
 4. pomoc w formie pieniężnej przyznawaną beneficjentom końcowym; 
 5. działania informacyjno-promocyjne projektu.

Do kosztów operacyjnych grantobiorcy w ramach projektu zalicza się koszty określone w ust. 1 pkt 1, 2 i 5. Kwota dofinansowania tych kosztów nie może przekroczyć 1 000 000,00 zł.

Koszty określone w ust. 1 pkt 3 oraz pkt 4 mogą być objęte wsparciem do wysokości 100%, natomiast maksymalny poziom dofinansowania kosztów operacyjnych grantobiorcy wynosi do 50%, z uwzględnieniem maksymalnej kwoty, o której mowa w ust. 2

Do kosztów kwalifikujących się do sfinansowania w ramach projektu zalicza się wydatki na:

 1. organizację networkingu;
 2. organizację naboru i ocenę uczestników programów akceleracyjnych oraz rozliczanie i monitorowanie projektu, w tym także wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz podróże służbowe osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu po stronie Grantobiorcy, z wyłączeniem osób wskazanych w pkt 3; 
 3. usługi doradcze, zatrudnienie ekspertów i mentorów na rzecz uczestników programów akceleracyjnych; 
 4. pomoc w formie pieniężnej przyznawaną beneficjentom końcowym;
 5. działania informacyjno-promocyjne projektu.

Wnioskodawca w celu realizacji projektu może utworzyć partnerstwo w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (ustawy wdrożeniowej). W przypadku realizacji projektu przez partnerstwo podmiotów, Wnioskodawca zobowiązany jest do załączenia do wniosku umowy partnerstwa zgodnie z art. 33 ust. 5 ustawy wdrożeniowej. W realizacji projektu mogą uczestniczyć dodatkowo także inne podmioty, których zaangażowanie będzie istotne dla przebiegu programu akceleracyjnego (np. krajowe i zagraniczne akceleratory, jednostki naukowe, fundusze typu seed lub venture capital i inne).

Grantobiorca powinien zapewnić wkład finansowy pozyskany od odbiorców technologii w formie pieniężnej, wynoszący łącznie nie mniej niż 50% kwoty kosztów operacyjnych, z zastrzeżeniem maksymalnej kwoty finansowania, czyli 1 000 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów operacyjnych. Odbiorcy technologii są zobowiązani do udostępnienia na potrzeby realizacji projektu zasobów niepieniężnych, np. w postaci zasobów ludzkich, rzeczowych (dostęp do infrastruktury, laboratoriów, itp.) lub innych. Szczegóły wskazanych zobowiązań powinny być zawarte w umowie współpracy.

Zgodnie z umowa o powierzenie grantu, w przypadku realizacji Projektu w formie partnerstwa za realizację przez Partnera obowiązków wynikających z Umowy odpowiada Grantobiorca. Grantobiorca nie może dokonać zakupu towarów lub usług od Partnera. Grantobiorca zobowiązuje się niezwłocznie informować PARP o zmianach w umowie o partnerstwie. W przypadku realizacji Projektu w formie partnerstwa podmiotem uprawnionym do kontaktu z PARP jest wyłącznie Grantobiorca. Wszelkie wynikające z Umowy uprawnienia i zobowiązania Grantobiorcy stosuje się odpowiednio do Partnerów, którzy w stosunku do PARP wykonują je za pośrednictwem Grantobiorcy. 

Kwota pomocy przyznawana pojedynczemu przedsiębiorcy – beneficjentowi końcowemu, nie może być niższa niż 125 000,00 zł oraz nie może przekroczyć 550 000,00 zł, z zastrzeżeniem, że:

 1. pomoc przyznana każdemu pojedynczemu beneficjentowi końcowemu w formie pieniężnej nie może być niższa niż 100 000,00 zł oraz nie może przekroczyć 500 000,00 zł,
 2. pomoc przyznana każdemu pojedynczemu beneficjentowi końcowemu w formie pakietu usług nie może być niższa niż 25 000,00 zł. oraz nie może przekroczyć 50 000,00 zł.

Zobacz więcej w Bazie pytań i odpowiedzi

Polecane poradniki, raporty i katalogi

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (styczeń 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (styczeń 2024)

Zobacz
Kalendarium wydarzeń ważnych dla polskiego ekosystemu przedsiębiorczości, innowacyjności i zrównoważonego rozwoju 2023

Raport

Kalendarium wydarzeń ważnych dla polskiego ekosystemu przedsiębiorczości, innowacyjności i zrównoważonego rozwoju 2023

Zobacz
Fundusze Europejskie - Sięgnij po wsparcie na rozwój

Poradnik

Fundusze Europejskie - Sięgnij po wsparcie na rozwój

Zobacz

Inne dofinansowania, które mogą Cię zainteresować

Wyniki i archiwum

Listy projektów i wniosków
Ogłoszenie o konkursie Elektro SCALEUP (2017 r.)

Archiwum - Dokumentacja działania 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji Poddziałanie 2.4.1, Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_Lab Pilotaż “Elektro ScaleUp”