Pomiń nawigację

Design dla przedsiębiorców - Dostępność Plus

Cel finansowania:

Sfinansowanie profesjonalnego procesu projektowego na nowy lub ulepszony produkt i jego wdrożenie.

 • 26 października 2020

  Ogłoszenie konkursu

 • 24 listopada 2020

  Start składania wniosków

 • 31 marca 2021

  Koniec przyjmowania wniosków

Maksymalne dofinansowanie

1 125 000 zł

Wartość projektu (koszty kwalifikowane)

60000 zł - 1500000 zł

Wkład własny

minimum 15%

Miejsce realizacji projektu

Polska (z wyłączeniem Makroregionu Polski Wschodniej)

Zasięg terytorialny projektu

Polska (z wyłączeniem Makroregionu Polski Wschodniej)

Dla kogo

MŚP

Nabór został zakończony

Szczegóły dofinansowania

logo Dostępność Plus

Celem konkursu „Design dla przedsiębiorców” jest dofinansowanie opracowania nowego lub ulepszonego projektu wzorniczego, którego efektem będzie wdrożenie na rynek innowacji produktowej oraz dofinansowanie niezbędniej do jej wdrożenia inwestycji. Innowacja produktowa ma zaspokoić specyficzne potrzeby osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi i poznawczymi).

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

usługi dotyczące profesjonalnego procesu wzorniczego, w tym:

 • usługi audytu wzorniczego i otoczenia rynkowego
 • usługi przygotowania strategii opracowania nowego projektu wzorniczego
 • usługi prototypowania i testów, z wyłączeniem zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych służących zbudowaniu prototypu oraz jego przetestowania)
 • usługi doradcze w zakresie wdrożenia nowego lub ulepszonego produktu, z wyłączeniem usług doradczych, które mają charakter ciągły i okresowy, jak również związanych ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorcy, takimi jak usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama

realizację inwestycji, w tym:

 • zakup środków trwałych służących wdrożeniu nowego lub ulepszonego produktu
 • zakup patentów, licencji, know-how służących wdrożeniu nowego lub ulepszonego produktu
Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?
Kto może otrzymać dofinansowanie?

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Polski poza Polską Wschodnią (tj. województwami: lubelskim, podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim).

Ile możesz otrzymać?

Możesz otrzymać maksymalnie

1 125 000 zł

Całkowity koszt projektu musi zamknąć się w kwocie

1 500 000 zł

Wsparcie wyniesie do 85% wartości projektu, co oznacza, że Twój wkład to co najmniej 15% całkowitego kosztu projektu

Wysokość dofinansowania zależy od rodzaju firmy i lokalizacji projektu

Mikro i Małe przedsiębiorstwa*:

premia +20%

Średnie przedsiębiorstwa*:

premia +10%

Dofinansowanie w zależności od lokalizacji projektu:

*wg Mapy pomocy regionalnej

Przykład

Małe przedsiębiorstwo prowadzące projekt w województwie lubelskim może otrzymać do 70 % dofinansowania.

Sposób obliczenia:
premia za rodzaj przedsiębiorstwa: 20 % + lokalizacja projektu: 50%

Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów

Pula środków w konkursie

- na wszystkie projekty w województwie mazowieckim: 8 463 000,00 zł
- w pozostałych województwach: 61 537 000,00 zł

 

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinię 22 574 07 07 oraz 0 801 332 202

Terminy zgłoszeń

Nabór został zakończony

Dokumenty

FAQ

Profesjonalny proces projektowy składa się co najmniej z następujących faz:

 1. diagnoza-przeprowadzenie wstępnego audytu, mającego na celu zweryfikowanie potencjału wnioskodawcy, obejmującego co najmniej: charakterystykę rynku docelowego, analizę konkurencji, analizę otoczenia rynkowego wnioskodawcy, w tym określenie możliwej perspektywy zmian pod kątem zasadności i zakresu opracowania nowego projektu wzorniczego, określenie wariantowych rozwiązań, określenie możliwych do przewidzenia skutków wyboru każdego z nich oraz warunków wdrożenia(faza przeprowadzana przed złożeniem wniosku o dofinansowanie),
 2. synteza i analiza-określenie strategii dalszych działań niezbędnych do opracowania nowego projektu wzorniczego w tym, opracowanie założeń do briefu projektowego oraz określenie kierunków projektowych,
 3. tworzenie rozwiązań, prototypowanie i testowanie-opracowanie projektów oraz prototypów nowego lub znacząco ulepszonego produktu i przeprowadzenie niezbędnych testów.

Profesjonalny projektant - należy przez to rozumieć projektanta, który posiada wykształcenie wyższe w zakresie projektowania (wzornictwo przemysłowe, architektura, architektura wnętrz oraz inne kierunki projektowe w obszarze wzornictwa) oraz ma doświadczenie w projektowaniu, to znaczy: ma w swoim portfolio minimum 3 projekty dóbr wytwarzanych przemysłowo (np. meble, sprzęt AGD, RTV, urządzenia specjalistyczne).

Celem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów POIR oraz celów poddziałania określonych w SZOOP. Do celów tych należy w szczególności upowszechnienie modelu tworzenia wartości rynkowej produktów przez wdrażanie autorskich wzorów* i współpracę z projektantami. W ramach poddziałania dofinansowanie może być udzielone na realizację projektów, których celem jest rozwój przedsiębiorstwa -wnioskodawcy poprzez opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt nakierowany na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi i poznawczymi).

*Wdrażanie autorskiego wzoru należy rozumieć jako wdrażanie nowego lub znacząco ulepszonego produktu powstałego na podstawie nowego projektu wzorniczego opracowanego w wyniku przeprowadzenia profesjonalnego procesu projektowego.

Nowy lub znacząco ulepszony produkt musi odpowiadać na potrzeby osób o szczególnych potrzebach, w tym indywidualnych, wynikających z braku pełnej sprawności (osób na wózkach inwalidzkich, poruszających się o kulach, o ograniczonej możliwości poruszania się; osób niewidomych i słabo widzących; osób głuchych i słabo słyszących; osób głuchoniewidomych; osób z niepełnosprawnościami psychicznymi i intelektualnymi; osób starszych i osłabionych chorobami; kobiet w ciąży; osób z małymi dziećmi, w tym z wózkami dziecięcymi; osób mających trudności w komunikowaniu się z otoczeniem (także z rozumieniem języka pisanego albo mówionego); osób o nietypowym wzroście (w tym również dzieci); osób z ciężkim lub nieporęcznym bagażem, towarem)*. Produkt powinien rozwiązywać problemy ww. osób, znosić bariery we właściwościach środowiska (przestrzeni fizycznej, rzeczywistości cyfrowej, systemów informacyjno-komunikacyjnych, produktów, usług), co w efekcie pozwoli ww. osobom na korzystanie z niego na zasadzie równości z innymi.

* Zgodnie z zapisami Programu Rządowego Dostępność Plus 2018 – 2025

Konkurs jest podzielony na 2 rundy. Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w następujących terminach:
1) dla rundy I – od 24 listopada 2020 r. do 28 lutego 2021 r.
2) dla rundy II – od 1 marca 2021 r. do 31 marca 2021 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

Jeżeli kwota dofinansowania złożonych w ramach naboru wniosków o dofinansowanie zlokalizowanych:

 1. w województwie mazowieckim przekroczy 150% kwoty przeznaczonej na dofinansowanie tych projektów w konkursie, termin składania wniosków o dofinansowanie dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim może ulec skróceniu;
 2. w województwach innych niż mazowieckie przekroczy 120% kwoty przeznaczonej na dofinansowanie tych projektów w konkursie, termin składania wniosków o dofinansowanie dla projektów zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie może ulec skróceniu. O skróceniu terminu naboru PARP poinformuje zgodnie z § 15 ust. 2, nie później niż na 5 dni roboczych przed planowanym terminem zakończenia naboru.

O dofinansowanie w ramach poddziałania mogą ubiegać się wyłącznie mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (z wyłączeniem 5 regionów Polski Wschodniej)* potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru**.

*Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą (potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru) na terenie województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

**Miejsce prowadzenia działalności gospodarczej jest określane zgodnie z wpisem do odpowiedniego rejestru dotyczącego adresu siedziby lub oddziału wnioskodawcy, a w przypadku przedsiębiorców ujętych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej -adresu lub adresów wykonywania działalności gospodarczej. Prowadzenie działalności gospodarczej z wyłączeniem 5 regionów Polski Wschodniej oznacza, że zarówno adres siedziby oraz adresy oddziałów albo którykolwiek z adresów prowadzenia działalności gospodarczej znajdują się poza regionami Polski Wschodniej.

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące realizacji następujących działań:

 1. uzyskania doradztwa polegającego na przeprowadzeniu profesjonalnego procesu projektowego mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt (komponent obligatoryjny projektu),
 2. uzyskania doradztwa niezbędnego w zakresie wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu (komponent fakultatywny projektu),
 3. realizacji inwestycji początkowej niezbędnej do wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu (komponent fakultatywny projektu).

Dofinansowanie stanowi:

 1. pomoc de minimis, udzielaną zgodnie z rozporządzeniem KE nr 1407/2013 -w zakresie usług doradczych związanych z opracowaniem lub wdrożeniem nowego projektu wzorniczego lub nowego lub znacząco ulepszonego produktu, o których mowa w § 42 pkt 20 rozporządzenia;
 2. regionalną pomoc inwestycyjną dla MŚP, udzielaną zgodnie z przepisami rozdziału 2 rozporządzenia –w zakresie inwestycji początkowej w formie inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z:
  1. założeniem nowego zakładu,
  2. dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie.

Poniższe warunki dotyczące okresu realizacji projektu muszą być spełnione łącznie:

 1. realizacja projektu nie może rozpocząć się przed dniem lub w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie*;
 2. okres realizacji projektu nie może wykraczać poza końcową datę okresu kwalifikowalności kosztów w ramach POIR tj. 31 grudnia 2023 r.**

*Za rozpoczęcie realizacji projektu nie uważa się poniesienia kosztów usług polegających na przeprowadzeniu wstępnego audytu w ramach pierwszej fazy profesjonalnego procesu projektowego pn. diagnoza.

**W okresie kwalifikowalności kosztów w ramach POIR musi zostać zrealizowany zakres rzeczowo-finansowy projektu, wdrożenie nowego lub znacząco ulepszonego produktu stanowiące rezultat projektu oraz złożony wniosek o płatność końcową. Jeżeli projekt będzie dotyczył wdrożenia produktu, który ze względu na swoją specyfikę, przed wprowadzeniem na rynek, wymaga pozyskania certyfikatów, co ze względów proceduralnych nie będzie możliwe w ww. okresie, to za wdrożenie produktu uznaje się termin poprawnego zgłoszenia produktu do certyfikacji oraz przekazanie tego zgłoszenia do PARP.

Zobacz więcej w Bazie pytań i odpowiedzi

Polecane poradniki, raporty i katalogi

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (kwiecień 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (kwiecień 2024)

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Zobacz
Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Poradnik

Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Zobacz

Inne dofinansowania, które mogą Cię zainteresować

Wyniki i archiwum

Start w konkursie

Poznaj cel i zakres konkursu oraz zasady wyboru i oceny projektów

Składanie wniosku o dofinansowanie

Poznaj cel i zakres konkursu oraz zasady wyboru i oceny projektów

Podpisywanie umowy

Bądź przygotowana(y) na podpisanie umowy, przeczytaj i wypełnij niezbędne dokumenty.