25 listopada 2019

Panele Ekspertów w ramach Badań na rynek

Informujemy, że przeprowadzenie posiedzeń Paneli Ekspertów planowane jest w terminach 02.-18.12.2019r oraz 07-24.01.2020.

Podkreślamy, że zgodnie z Regulaminem konkursu wyznaczony termin posiedzenia Panelu Ekspertów nie podlega zmianie, z wyjątkiem przypadków losowych - niezależnych od wnioskodawcy, zaś niestawienie się wnioskodawcy na posiedzeniu Panelu Ekspertów w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z pozostawieniem wniosku o dofinansowanie bez rozpatrzenia.

Jednocześnie zaznaczamy, że po posiedzeniu Panelu Ekspertów PARP może wezwać wnioskodawcę do poprawy lub uzupełnienia wniosku o dofinansowanie w zakresie podlegającym ocenie spełnienia kryteriów wyboru projektów. W takim przypadku PARP  wysyła na adres poczty elektronicznej wnioskodawcy informację o wezwaniu w Generatorze Wniosków do poprawy lub uzupełnienia wniosku o dofinansowanie w terminie 5 dni roboczych od dnia następującego po dniu wysłania przez PARP informacji o wezwaniu.  W przypadku Paneli, które będą odbywały się w grudniu br. termin na uzupełnienie może przypaść na okres świąteczno-noworoczny.

Należy także podkreślić, że Regulamin konkursu nie przewiduje możliwości przedłużenia terminu na uzupełnienia.

Niniejszy komunikat ma na celu ułatwienie wnioskodawcom efektywnego udziału w procesie oceny wniosków o dofinansowanie.

Opublikowano: 25.11.2019 11:43
Poprawiono: 25.11.2019 13:08
Modyfikujący: izabela_skolimowska
Udostępniający: izabela_skolimowska
Autor dokumentów: