9 sierpnia 2019

Zmiana terminu oceny wniosków w Designie dla przedsiębiorców - konkurs ogólny oraz Dostępność Plus

Informujemy, iż za zgodą Instytucji Zarządzającej POIR, wydłużono termin oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach poddziałania 2.3.5 POIR Design dla przedsiębiorców – konkurs ogólny nr 1/2019, oraz poddziałania 2.3.5 POIR „Design dla przedsiębiorców – zgodnie z zapisami Programu Rządowego Dostępność Plus 2018 – 2025” – konkurs nr 1/2019.

W związku z powyższym dla poddziałania 2.3.5 POIR Design dla przedsiębiorców – konkurs ogólny nr 1/2019, uległy zmianie postanowienia Regulaminu konkursu nr 1/2019 w następującym zakresie:

1).  w § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3. Ocena projektów trwa:

1)   do 80 dni dla rundy I,

2)   do 90 dni dla rundy II,

liczonych od dnia zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie w danej rundzie konkursu.”;

2). w § 11 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Przewidywany termin rozstrzygnięcia rundy konkursu, o którym mowa w § 10 ust. 4 wynosi:

1)   do 100 dni dla rundy I,

2)  do 110 dni dla rundy II,

licząc od dnia zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie w danej rundzie konkursu.”

 

W związku z powyższym dla podziałania 2.3.5 POIR „Design dla przedsiębiorców – zgodnie z zapisami Programu Rządowego Dostępność Plus 2018 – 2025” – konkurs nr 1/2019, uległy zmianie postanowienia Regulaminu konkursu nr 1/2019 w następującym zakresie:

1).  w § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3. Ocena projektów trwa:

1)   do 60 dni dla rundy I,

2)   do 90 dni dla rundy II,

liczonych od dnia zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie w danej rundzie konkursu.”;

2). w § 11 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Przewidywany termin rozstrzygnięcia rundy konkursu, o którym mowa w § 10 ust. 4 wynosi:

1)   do 80 dni dla rundy I,

2)  do 110 dni dla rundy II,

licząc od dnia zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie w danej rundzie konkursu.”

 

Wprowadzone zmiany są zgodne z przepisem art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.), tj. nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.