15 maja 2019

Zmiana w umowie konkursu działania Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Informujemy, że w poddziałaniu 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych POIR, we wzorach umów o dofinansowanie dla konkursów ogłoszonych w roku 2018 i 2019 zmianie uległ zapis w §7 ust 6 dotyczący zaliczki, który aktualnie otrzymuje brzmienie:

„Łączna kwota zaliczki nie może przekroczyć 80 % całkowitej wysokości dofinansowania, o której mowa w § 5 ust. 4 Umowy i powinna zostać rozliczona najpóźniej do końca okresu kwalifikowalności.  Pozostała kwota dofinansowania może być przekazana beneficjentowi w formach wymienionych w § 6 ust. 2, po akceptacji przez Instytucję Pośredniczącą przedłożonych przez beneficjenta wniosków o płatność pośrednią i wniosku o płatność końcową, w terminach określonych w harmonogramie płatności”.