20 marzec 2019

Nowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Bonów na innowacje dla MŚP – IV runda, konkurs nr 1/2018

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości publikuje listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w rundzie IV konkursu nr 1/2018 r.

Do dofinansowania zostały wybrane wszystkie projekty, które otrzymały wymaganą liczbę punktów. Łącznie dofinansowanie zostało przyznane dla 97 projektów, w tym dla 23 z województwa mazowieckiego i 74 z pozostałych województw.

Zgodnie z postanowieniami § 11 Regulaminu konkursu każdy z Wnioskodawców otrzyma pisemną informację o wynikach oceny jego projektu wraz z uzasadnieniem oceny i podaniem liczby punktów otrzymanych przez projekt.

Listy projektów dostępne są na stronie działania