W ramach działań planowanych przez PARP w 2018 r. w programie Inteligentny Rozwój jest co najmniej 7 nowych konkursów na kwotę minimum 1,63 mld zł. Opublikowany harmonogram (aktualizacja 27 kwietnia br.) zawiera nowe instrumenty o łącznej wartości alokacji 190 mln zł, dotyczące programów akceleracyjnych oraz designu dla przedsiębiorców.

W 2018 roku przedsiębiorcy mogą skorzystać m.in. z badań na rynek, bonów na innowacje dla MŚP, ochrony własności przemysłowej i promocji marek produktowych w ramach Go to brand. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146 z późn. zm.) jest możliwość aktualizacji harmonogramu z zastrzeżeniem, że nie może ona dotyczyć naboru, którego przeprowadzenie zaplanowano w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące, licząc od dnia aktualizacji.