Informujemy, że w dniu 14 października 2016 r. na stronie Funduszy Europejskich zostały opublikowane nowe Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Wytyczne obowiązują od dnia publikacji.

W związku z powyższym do oceny prawidłowości umów zawartych w ramach realizacji projektu w wyniku przeprowadzonych postępowań, należy stosować wersję Wytycznych obowiązującą w dniu wszczęcia postępowania, które zakończyło się zawarciem danej umowy. Wszczęcie postępowania jest tożsame z publikacją ogłoszenia o wszczęciu postępowania lub zamiarze udzielenia zamówienia zgodnie z zapisami wytycznych. Oznacza to, że w przypadku postępowań wszczętych przed dniem publikacji nowych wytycznych należy stosować wersję wytycznych z dnia 10 kwietnia 2015 r. Dla postępowań wszczętych od dnia 14 października 2016 r. należy stosować aktualne zapisy dokumentu.

Jednocześnie informujemy, że w najbliższym czasie PARP dokona aktualizacji list sprawdzających poprawność przeprowadzenia przez wnioskodawców procedury wyboru wykonawcy zamówienia przed podpisaniem umowy o dofinansowanie w ramach PO IR i PO PW. Komunikat w tej sprawie zostanie zamieszczony na stronie Agencji.