Lista stanowi dokument pomocniczy dla wnioskodawców Programu Operacyjnego Polska Wschodnia w zakresie działań/poddziałań, gdzie istnieje obowiązek przeprowadzenia postępowań ofertowych przed podpisaniem umowy o dofinasowanie. Lista odnosi się do najczęściej pojawiających się nieprawidłowości w zakresie wyboru wykonawców i nie wyczerpuje katalogu możliwych błędów. Ponadto, pozytywna weryfikacja listy przez wnioskodawcę nie będzie podstawą do stwierdzenia prawidłowości przeprowadzenia postępowania na etapie kontroli projektu, która przeprowadzana jest na dokumentach źródłowych dotyczących danego zamówienia.

Załączona poniżej lista sprawdzająca prezentuje obowiązki wnioskodawców dotyczące prawidłowego przeprowadzenia postępowania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, oraz zasadą rozeznania rynku, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w Programie Polska Wschodnia 2014-2020. Listy uwzględniają również czynności wynikające z zapisów dokumentacji konkursowej, w tym dotyczące obowiązku publikacji przez wnioskodawców zapytań ofertowych za pośrednictwem strony internetowej PARP.

Uwaga:
Zakres listy sprawdzającej nie obejmuje postępowań ofertowych prowadzonych przez wnioskodawców w oparciu o przepisu ustawy Prawo zamówień publicznych. Zapisy listy w zakresie miejsca upublicznienia zapytania ofertowego nie mogą być stosowane przez beneficjentów, czyli podmioty które zawarły z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę o dofinansowanie. Beneficjenci w powyższym zakresie są zobowiązani do stosowania bezpośrednio zapisów umowy o dofinansowanie.