Celem działania jest wzrost internacjonalizacji przedsiębiorstw działających w ramach Krajowych Klastrów Kluczowych. Koncentrowanie się na wspieraniu ekspansji międzynarodowej klastra w powiązaniu z jego działalnością badawczo-rozwojową i innowacyjną. Dodatkowo działanie przyczyni się do podniesienia zdolności klastra do trwałej współpracy z podmiotami zagranicznymi, a także do zacieśnienia współpracy w ramach klastra (koordynatora i członków Krajowego Klastra Kluczowego).

Jakie projekty będą dofinansowane w ramach działania – Wspierane będą projekty obejmujące usługi: związane z wprowadzaniem na rynki zagraniczne oferty/produktów klastra i/lub jego członków, ze szczególnym uwzględnieniem produktów zaawansowanych technologicznie; związane z aktywizacją członków klastra w obszarze internacjonalizacji, tworzeniem sieci kontaktów, wymianą wiedzy z partnerami zagranicznymi, współpracą międzynarodową, zwiększeniem widoczności klastra na rynkach międzynarodowych.

 Kwota dofinansowania – Poziom dofinansowania: od 50% do 80% wydatków kwalifikowanych, minimalna wartość wydatków kwalifikowanych 500 tys. zł, maksymalna – 6 mln zł.
Z działania mogą skorzystać – koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych. Ostatecznym odbiorcą wsparcia są również przedsiębiorcy wchodzący w skład Krajowego Klastra Kluczowego.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla poddziałania 2.3.3 (Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych)

Data ogłoszenia

Data rozpoczęcia naboru

Data zakończenia naboru

3 października 2016 r.

4 listopada 2016 r.

30 grudnia 2016 r.

15 maja 2017 r.

16 czerwca 2017 r.

31 stycznia 2018 r.