Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, wprowadzono zmiany we wzorze umowy o dofinansowanie w konkursie Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand* stanowiącej załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu nr 4/2018 w zakresie:

  1. zmian wymagających poinformowania Instytucji Pośredniczącej – została wprowadzona możliwość zmiany terminów realizacji poszczególnych działań i etapów Projektu określonych we wniosku o dofinansowanie, o ile zmiana ta nie przekracza 3 miesięcy i jednocześnie pozostaje bez wpływu na ustalony w umowie termin zakończenia realizacji projektu (§ 15 ust. 2 pkt 4 umowy);
  2. wymagających uzyskania pisemnej zgody Instytucji Pośredniczącej – zmiana terminu realizacji poszczególnych działań i etapów Projektu określonych we wniosku o dofinansowanie powyżej 3 miesięcy (§ 15 ust. 3 pkt 3 umowy) i przesunięcia pomiędzy poszczególnymi kategoriami kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem powyżej 15% do 25% wartości kwoty danej kategorii kosztów, do której następuje przesunięcie (§ 15 ust. 3 pkt 4 umowy) nie wymagają zmiany umowy w formie aneksu;
  3. 3. wymagających poinformowania Instytucji Pośredniczącej w kolejnym wniosku o płatność przesunięć pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem do 15% wartości kwoty danej kategorii wydatków (§ 15 ust. 4 pkt 1 umowy).

    Ponadto, MInisterstwo Inwestycji i Rozwoju (Instytucja Zarządzająca POIR) nałożyła na beneficjenta obowiązek informowania Instytucji Pośredniczącej o miejscu przechowywania dokumentacji w przypadku zawieszenia lub zaprzestania działalności (postanowienia § 12 ust. 12 umowy).
    Zmiany obowiązują od dnia ich publikacji.

    *poddziałanie 3.3.3 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój