Wzór umowy o dofinansowanie projektu stanowiący załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu został zmieniony. W § 12 dodano ust. 12 dotyczący nałożenia na beneficjenta obowiązku informowania IP o miejscu przechowywania dokumentacji w przypadku zawieszenia lub zaprzestania działalności.

Zmiany obowiązują od dnia ich publikacji.

Dokumentacja