Zaktualizowana wersja branżowego programu promocji może mieć zastosowanie do realizowanych projektów w ramach konkursów uruchomionych przed 2018 r. tylko w zakresie imprez targowo-wystawienniczych (pkt. IV.A.2) i misji gospodarczych (pkt. IV.B), w przypadku konieczności wprowadzenia w projekcie zmian wynikających w szczególności ze zmiany kalendarza imprez przez organizatorów poszczególnych wydarzeń. W pozostałym zakresie, w tym m.in. liczby wymaganych działań targowych, obowiązują warunki programu promocji w wersji stanowiącej załącznik do umowy o dofinansowanie projektu.

W myśl art. 52a Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.) umowa o dofinansowanie projektu może zostać zmieniona, w przypadku gdy zmiany nie wpływają na spełnianie kryteriów wyboru projektu w sposób, który skutkowałby negatywną oceną tego projektu.

Zobacz dokumentację programową i aktualne wersje programów promocji