W związku ze zmianami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, które obowiązują od 23 sierpnia 2017 r., informujemy o interpretacji Instytucji Zarządzającej odnoszącej się do sposobu publikacji zapytań ofertowych w ramach zasady konkurencyjności.

Interpretacja dotyczy wyłącznie postępowań ofertowych, przeprowadzanych zgodnie z zasadą konkurencyjności, wszczętych po 1 stycznia 2018 r., dla Projektów realizowanych w ramach Konkursu nr 1/2017 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, dla którego nabór wniosków prowadzono w terminie od 8 czerwca 2017 r. do 8 lutego 2018 r.

W ocenie Instytucji Zarządzającej PO IR w przypadku gdy Wnioskodawca nie opublikował zapytania ofertowego na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/, ale upublicznił zapytanie ofertowe na stronie Internetowej Instytucji Pośredniczącej[1], upublicznienie zapytania ofertowego poprzez zamieszczenie go na stronie Instytucji Pośredniczącej[2] należy uznać za wystarczające dla zapewnienia konkurencyjności przy wyborze wykonawców w ramach projektów przedłożonych do dofinansowania.

 

[1] Publikacja na stronie www.parp.gov.pl poprzez Lokalny System Informatyczny 1420 (https://lsi1420.parp.gov.pl/)

[2] Jw.

 

Dokumentacja dla naboru wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 2.3.2 POIR, konkurs I, rok 2017