Utworzono: 19 czerwca 2015

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powierzono rolę Instytucji Wdrażającej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020. PARP będzie odpowiedzialna za realizację wybranych instrumentów w ramach II i III osi priorytetowej programu.

W ramach PO IR PARP będzie dysponowała następującymi instrumentami wsparcia:

Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej

Poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów - INNO_LAB

Poddziałanie 3.1.1 Inwestycje w innowacyjne start-upy - Starter

Poddziałanie 3.1.2 Inwestycje grupowe aniołów biznesu w MŚP - Biznest

Poddziałanie 3.1.3 Fundusz Pożyczkowy Innowacji

Poddziałanie 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego - 4 Stock

Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

Poddziałanie 3.3.1 Polskie Mosty Technologiczne

Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to Brand


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje projekty:

  • „Wsparcie zarządzania PARP w 2016 roku".

 PARP nie akredytuje doradców komercyjnie opracowujących wnioski

Informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości nie akredytuje firm komercyjnie opracowujących wnioski o dofinansowanie. Wszelkie informacje zamieszczane na stronach internetowych lub w materiałach informacyjnych firm doradczych powołujące się na rekomendacje lub partnerstwo z PARP są nieprawdziwe.
Wnioski opracowane we współpracy z firmami doradczymi traktowane są przez PARP na równi z wnioskami przygotowanymi bezpośrednio przez Wnioskodawców.
Jednocześnie wyjaśniamy, że wszelkie informacje dotyczące możliwości uzyskania wsparcia na rozwój działalności z dotacji unijnych można uzyskać bezpłatnie poprzez:
• stronę internetową PARP: www.parp.gov.pl
• kontakt z Informatorium PARP: tel. (22) 432 89 91 do 93 oraz 0 801 33 22 02,
• kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Utworzono: 19 czerwca 2015
 

Zdobądź rynki zagraniczne

Planujesz rozwój firmy poprzez eksport? Pomożemy Ci w działaniach promocyjnych na rynkach zagranicznych.

Masz pytania?

Nasz doradca odpisze na podany przez ciebie adres e-mail

Powered by BreezingForms

Zgadzam się z
warunkami usługi

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w formularzu kontaktowym PARP w celu udzielania odpowiedzi na pytanie/pytania w nim zawarte i ich archiwizacji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w formularzu kontaktowym PARP w celu przesyłania do mnie informacji w zakresie działań realizowanych przez PARP

Administratorem moich danych osobowych podanych w formularzu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie przy ul. Pańskiej 81/83.

Dane mogą zostać udostępnione podmiotom kontrolującym i nadzorującym PARP. Zostałam/em poinformowana/y, że przysługuje mi prawo dostępu do podanych danych osobowych i ich poprawiania oraz, że podanie danych jest dobrowolne, przy czym ich niepodanie może uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.

Zamknij

Nawet 850 tysięcy dofinansowania

 

Go to brand wspiera promocję marek produktowych (zarówno wyrobów, jak i usług), które mają szansę stać się rozpoznawalne na rynkach zagranicznych. Jako mikro-, mały lub średni przedsiębiorca możesz dostać nawet 850 tysięcy złotych na udział w targach, wystawach, misjach gospodarczych lub konferencjach zagranicznych. W ramach dofinansowania sfinansujesz też koszty konsultanta, który doradzi Ci jak wypromować twoją firmę za granicą.

Rozwiń swoją firmę na rynkach zagranicznych

 

Wsparcie jest skierowane do branż o wysokim potencjale konkurencyjnym i innowacyjnym. Są to: biotechnologia i farmaceutyka, budowa i wykańczanie budowli, części samochodowe i lotnicze, maszyny i urządzenia, moda polska, IT/ICT, jachty i łodzie rekreacyjne, polskie specjalności żywnościowe, sprzęt medyczny, branże kosmetyczna, meblarska, usług prozdrowotnych.

Drugim obszarem wsparcia są wybrane perspektywiczne rynki zagraniczne, tj.: Algieria, Indie, Iran, Meksyk, Wietnam.

Finansowanie krok po kroku

 

ocena przez ekspertów

złóż wniosek

 

Wnioski o dofinansowanie składa się w formie elektronicznej w generatorze wniosków. Pamiętaj o konieczności zapoznania sie z dokumentacją i najczęściej zadawanymi pytaniami.

arrow
podpisz umowę

podpisz umowę

 

Każdy wniosek podlega ocenie formalnej i merytorycznej. Po pozytywnej ocenie możesz podpisać umowę. Otrzymasz opiekuna projektu, który odpowie na pytania i wątpliwości na każdym etapie realizacji.

arrow
podpisz umowę

Promuj się

 

Możesz skorzystać z różnych form promocji swojego produktu zagranicą. Wystawiać swój produkt na targach, organizować pokazy i prezentacje, uczestniczyć w seminariach, kongresach czy konferencjach. Pamiętaj - realizuj projekt zgodnie z założeniami opisanymi we wniosku.

arrow
podpisz umowę

pieniądze na twoim koncie

 

Możesz otrzymać do 850 tys. zł przy poziomie dofinansowania do 85%. Wypłata dofinansowania odbywa się w formie refundacji poniesionych wydatków. Zasady opisane są we wzorze umowy.

Utworzono: 19 czerwca 2015

Projekt Polskich Mostów Technologicznych będzie wspomagać polskie MŚP w komercjalizacji wytworzonych przez siebie innowacyjnych produktów na rynkach światowych centrów innowacji. Jest on następcą i czerpie z doświadczeń zakończonego w 2015 r. pilotażowego projektu Polski Most Krzemowy.

więcej

Utworzono: 19 czerwca 2015

Instrument jest kontynuacją poddziałania 3.3.2 PO IG, które w znacznym stopniu przyczyniło się do dynamicznego rozwoju rynku New Connect w latach 2009–2013. Nowością w tym instrumencie będzie otwarcie się na przedsiębiorców zamierzających finansować rozwój firmy, którzy nie chcą dzielić się swoimi udziałami lub akcjami, a preferują formułę długu w postaci emisji obligacji. Novum w działaniu jest możliwość finansowania także wydatków związanych z pozyskaniem ratingu przez przedsiębiorstwa. Dzięki pozyskaniu ratingu zmniejszeniu ulegnie przyszły koszt pozyskania finansowania dłużnego, a także zwiększy się wiarygodność polskich firm na rynkach zagranicznych. Celem działania jest zniesienie głównej bariery w pozyskaniu finansowania z rynków publicznych, tj. wysokich kosztów przygotowania przedsiębiorstwa do debiutu na parkiecie lub emisji obligacji. Tym samym przedsiębiorstwa będą miały ułatwiony dostęp do finansowania, a polskie rynki papierów wartościowych będą zasilane nowymi, dynamicznie rozwijającymi się przedsiębiorstwami.

Jakie projekty będą dofinansowane w ramach działania – Instrument będzie realizowany w trybie konkursowym, skierowany do spółek sektora MŚP polegający na wsparciu przedsiębiorstwa w zakresie przygotowania niezbędnej dokumentacji do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym lub dłużnym z rynku GPW, New Connect, zagranicznych rynków regulowanych, rynku obligacji Catalyst.

Kwota dofinansowania – Poziom dofinansowania: do 50%. Maksymalna kwota dofinansowania zróżnicowana będzie w zależności od wyboru rynku kapitałowego oraz skutecznego pozyskania środków.

Z działania mogą skorzystać – mikro, mali i średni przedsiębiorcy.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla poddziałania 3.1.5 (Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego- 4 Stock)

Data ogłoszenia

Data rozpoczęcia naboru

Data zakończenia naboru

20 października 2016 r.

21 listopada 2016 r.

20 listopada 2017 r.

Utworzono: 19 czerwca 2015
 

Preferencyjna pożyczka dla startupów

Od 200 tysięcy do 2 milionów złotych dla startupów!

Masz pytania?

Nasz doradca odpisze na podany przez ciebie adres e-mail

[No form id or name provided!]

Zgadzam się z
warunkami usługi

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w formularzu kontaktowym PARP w celu udzielania odpowiedzi na pytanie/pytania w nim zawarte i ich archiwizacji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w formularzu kontaktowym PARP w celu przesyłania do mnie informacji w zakresie działań realizowanych przez PARP

Administratorem moich danych osobowych podanych w formularzu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie przy ul. Pańskiej 81/83.

Dane mogą zostać udostępnione podmiotom kontrolującym i nadzorującym PARP. Zostałam/em poinformowana/y, że przysługuje mi prawo dostępu do podanych danych osobowych i ich poprawiania oraz, że podanie danych jest dobrowolne, przy czym ich niepodanie może uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.

Zamknij

Od startu do wzrostu

 

Fundusz Pożyczkowy Innowacji będzie oferował pożyczki dla innowacyjnych przedsiębiorstw, które znajdują się we wczesnej fazie rozwojowej. Chcemy umożliwić przedsięwzięciom przechodzić z fazy startowej do fazy wzrostu.

Fundusz Pożyczkowy będzie wymagał zaangażowania kapitału prywatnego przez Anioła Biznesu lub Fundusz venture capital. Inwestor zostanie zobowiązany do dokapitalizowania pożyczkobiorcy (startupu) co najmniej taką sama kwotą jak wnioskowana pożyczka.

Docelowym odbiorcą pożyczki będą przedsiębiorstwa nienotowane na giełdzie. Nie mogą one też wcześniej dokonać podziału zysku. Nie mogą też być utworzone w wyniku połączenia. Ich rejestracja nie mogła zostać dokonana wcześniej niż 55 miesięcy przed złożeniem wniosku.

UWAGA!

 

Trwają prace mające na celu przygotowanie zmian w tym instrumencie, dzięki którym będzie on lepiej odpowiadał na potrzeby innowacyjnych przedsiębiorców.

Utworzono: 19 czerwca 2015

Instrument realizowany będzie od początku 2017 roku przez Polski Fundusz Rozwoju. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem konkursu w ramach instrumentu. Opracowywana formuła wdrażania będzie przyjazna dla aplikujących, zarówno po stronie funduszy zalążkowych, VC, aniołów biznesu, jak i start-upów. Publikacja pierwszego ogłoszenia planowana jest w październiku 2016 r. Szczegółowe informacje na ten temat zostaną udostępnione do końca 2016 roku na stronie www.pfr.pl.

Jest to instrument kapitałowy, który ma pełnić funkcję pomostu pomiędzy finansowaniem zasiewowym oferowanym w ramach poddziałania 3.1.1 Starter a fazą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw, w której będą one atrakcyjne dla kapitału oferowanego przez aniołów biznesu. Dedykowany jest przedsiębiorstwom, które nie prowadzą działalności na żadnym rynku lub prowadzą działalność na dowolnym rynku od mniej niż 7 lat od pierwszej komercyjnej sprzedaży, zgodnie z artykułem 21 ust. 5 pkt a oraz b rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.
BizNest to poddziałanie, w którym środki publiczne stanowić będą koinwestycję ze środkami prywatnymi oferowanymi przez aniołów biznesu w stosunku 1:1. Pośrednikami finansowymi w tym poddziałaniu będą wehikuły Sieci Aniołów Biznesu, które będą dokonywały inwestycji w odbiorcę ostatecznego angażując odpowiednio środki Aniołów Biznesu zrzeszonych w sieci oraz środki publiczne pochodzące z instrumentu BizNest. Ze względu na fakt, iż poddziałanie zostało zaprojektowane jako źródło finansowania przedsiębiorstw będących na nieco późniejszym etapie rozwoju niż w poddziałaniu 3.1.1 Starter, maksymalna kwota inwestycji wynosić może ponad 4 miliony zł (co najmniej 2 miliony zł jako inwestycja Aniołów Biznesu i 2 miliony zł jako koinwestycja ze strony Instrumentu Finansowego).

Jakie projekty będą dofinansowane w ramach działania – Pośrednicy finansowi będą wyszukiwać młode przedsiębiorstwa oparte na innowacyjnych pomysłach, a następnie mobilizować inwestorów prywatnych do zapewnienia kapitału w celu dokonania inwestycji w ww. przedsiębiorstwa. Warunkiem jest zaangażowanie minimum 2 aniołów biznesu w daną inwestycję.

Kwota dofinansowania – Sieci Aniołów Biznesu będą mogły wnioskować o wsparcie od 30 do 50 milionów zł.

Z działania mogą skorzystać – Sieci Aniołów Biznesu lub ich wehikuły inwestycyjne.

 

Utworzono: 19 czerwca 2015

Instrument realizowany będzie od początku 2017 roku przez Polski Fundusz Rozwoju. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem konkursu w ramach instrumentu. Opracowywana formuła wdrażania będzie przyjazna dla aplikujących, zarówno po stronie funduszy zalążkowych, VC, aniołów biznesu, jak i start-upów. Publikacja pierwszego ogłoszenia planowana jest w październiku 2016 r. Szczegółowe informacje na ten temat zostaną udostępnione do końca 2016 roku na stronie www.pfr.pl.

Jest to instrument kapitałowy, który za pośrednictwem pośredników finansowych w postaci funduszy venture capital i funduszy zalążkowych będzie dokonywał selekcji, preinkubacji i inwestycji w przedsiębiorstwa, które nie prowadzą działalności na żadnym rynku lub prowadzą działalność na dowolnym rynku od mniej niż 7 lat od pierwszej komercyjnej sprzedaży, zgodnie z artykułem 21 ust. 5 lit. a oraz b rozporządzenia Komisji zgodnie z Artykułem 21 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. Efektem działania będą inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa, a działaniami towarzyszącymi będzie poszukiwanie przedsięwzięć o ponadprzeciętnym potencjale wzrostu i przygotowywanie zespołów projektowych do ról związanych z zarzadzaniem nowym przedsiębiorstwem. Instrument ten będzie realizowany poprzez wybranych w otwartej, przejrzystej, proporcjonalnej i niedyskryminującej procedurze, niedopuszczającej do konfliktu interesów, pośredników finansowych, którzy w ramach umowy o realizację instrumentu finansowego otrzymają środki pochodzące z poddziałania 3.1.1. Środki te mają na celu uzupełnienie zmobilizowanego przez pośredników finansowych kapitału prywatnego w celu inwestycji w przedsiębiorstwa na podstawie art. 21 Rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014 tj. w kwalifikowane przedsiębiorstwa.

Jakie projekty będą dofinansowane w ramach działania – Pożądanym Beneficjentem jest fundusz zalążkowy, najlepiej wspierany przez fundusze VC o ugruntowanej pozycji na rynku, będący w stanie realizować długoletni i duży projekt. Tym samym Starter jest skierowany jako wsparcie dla startupów, udzielane przez pośredników, którzy dzięki swojemu doświadczeniu, kompetencjom i kontaktom są w stanie dać powoływanym spółkom tzw. smart money, zwiększając znacząco szanse na komercyjny sukces tych spółek.

Kwota dofinansowania – Projekty będą mogły wnioskować o wsparcie od 20 do 40 milionów zł.

Z działania mogą skorzystać – Fundusze zalążkowe, fundusze VC i inne podmioty zajmujące się inwestycjami niepublicznymi w spółki na wczesnym etapie rozwoju.