Utworzono: 19 czerwca 2015

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powierzono rolę Instytucji Wdrażającej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020. PARP będzie odpowiedzialna za realizację wybranych instrumentów w ramach II i III osi priorytetowej programu.

W ramach PO IR PARP będzie dysponowała następującymi instrumentami wsparcia:

Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej

Poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów - INNO_LAB

Poddziałanie 3.1.1 Inwestycje w innowacyjne start-upy - Starter

Poddziałanie 3.1.2 Inwestycje grupowe aniołów biznesu w MŚP - Biznest

Poddziałanie 3.1.3 Fundusz Pożyczkowy Innowacji

Poddziałanie 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego - 4 Stock

Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

Poddziałanie 3.3.1 Polskie Mosty Technologiczne

Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to Brand


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje projekty:

  • „Wsparcie zarządzania PARP w 2016 roku".

 PARP nie akredytuje doradców komercyjnie opracowujących wnioski

Informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości nie akredytuje firm komercyjnie opracowujących wnioski o dofinansowanie. Wszelkie informacje zamieszczane na stronach internetowych lub w materiałach informacyjnych firm doradczych powołujące się na rekomendacje lub partnerstwo z PARP są nieprawdziwe.
Wnioski opracowane we współpracy z firmami doradczymi traktowane są przez PARP na równi z wnioskami przygotowanymi bezpośrednio przez Wnioskodawców.
Jednocześnie wyjaśniamy, że wszelkie informacje dotyczące możliwości uzyskania wsparcia na rozwój działalności z dotacji unijnych można uzyskać bezpłatnie poprzez:
• stronę internetową PARP: www.parp.gov.pl
• kontakt z Informatorium PARP: tel. (22) 432 89 91 do 93 oraz 0 801 33 22 02,
• kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Utworzono: 19 czerwca 2015
 

Zdobądź rynki zagraniczne

Planujesz rozwój firmy poprzez eksport? Pomożemy Ci w działaniach promocyjnych na rynkach zagranicznych.

Masz pytania?

Nasz doradca odpisze na podany przez ciebie adres e-mail

Powered by BreezingForms

Zgadzam się z
warunkami usługi

Dane gromadzone i przetwarzane są przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) z siedzibą przy ul. Pańskiej 81/83 w Warszawie.

Dane przetwarzane są w celu odpowiedzi na przesłane pytania.

Sposób realizacji praw użytkowników oraz inne informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych określone zostały w regulaminie ochrony danych osobowych.

Zgadzam się na otrzymywanie newslettera PARP

Zamknij

Nawet 850 tysięcy dofinansowania

 

Go to brand wspiera promocję marek produktowych (zarówno wyrobów, jak i usług), które mają szansę stać się rozpoznawalne na rynkach zagranicznych. Jako mikro-, mały lub średni przedsiębiorca możesz dostać nawet 850 tysięcy złotych na udział w targach, wystawach, misjach gospodarczych lub konferencjach zagranicznych. W ramach dofinansowania sfinansujesz też koszty konsultanta, który doradzi Ci jak wypromować twoją firmę za granicą.

Rozwiń swoją firmę na rynkach zagranicznych

 

Wsparcie jest skierowane do branż o wysokim potencjale konkurencyjnym i innowacyjnym. Są to: biotechnologia i farmaceutyka, budowa i wykańczanie budowli, części samochodowe i lotnicze, maszyny i urządzenia, moda polska, IT/ICT, jachty i łodzie rekreacyjne, polskie specjalności żywnościowe, sprzęt medyczny, branże kosmetyczna, meblarska, usług prozdrowotnych.

Drugim obszarem wsparcia są wybrane perspektywiczne rynki zagraniczne, tj.: Algieria, Indie, Iran, Meksyk, Wietnam.

Finansowanie krok po kroku

 

ocena przez ekspertów

złóż wniosek

 

Wnioski o dofinansowanie składa się w formie elektronicznej w generatorze wniosków. Pamiętaj o konieczności zapoznania sie z dokumentacją i najczęściej zadawanymi pytaniami.

arrow
podpisz umowę

podpisz umowę

 

Każdy wniosek podlega ocenie formalnej i merytorycznej. Po pozytywnej ocenie możesz podpisać umowę. Otrzymasz opiekuna projektu, który odpowie na pytania i wątpliwości na każdym etapie realizacji.

arrow
podpisz umowę

Promuj się

 

Możesz skorzystać z różnych form promocji swojego produktu zagranicą. Wystawiać swój produkt na targach, organizować pokazy i prezentacje, uczestniczyć w seminariach, kongresach czy konferencjach. Pamiętaj - realizuj projekt zgodnie z założeniami opisanymi we wniosku.

arrow
podpisz umowę

pieniądze na twoim koncie

 

Możesz otrzymać do 850 tys. zł przy poziomie dofinansowania do 85%. Wypłata dofinansowania odbywa się w formie refundacji poniesionych wydatków. Zasady opisane są we wzorze umowy.

Utworzono: 19 czerwca 2015

Projekt Polskich Mostów Technologicznych będzie wspomagać polskie MŚP w komercjalizacji wytworzonych przez siebie innowacyjnych produktów na rynkach światowych centrów innowacji. Jest on następcą i czerpie z doświadczeń zakończonego w 2015 r. pilotażowego projektu Polski Most Krzemowy realizowanego przez PARP. Więcej o projekcie pod adresem: https://pmt.trade.gov.pl/pl/

 

Utworzono: 19 czerwca 2015

Instrument realizowany będzie od początku 2017 roku przez Polski Fundusz Rozwoju. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem konkursu w ramach instrumentu. Opracowywana formuła wdrażania będzie przyjazna dla aplikujących, zarówno po stronie funduszy zalążkowych, VC, aniołów biznesu, jak i start-upów. Publikacja pierwszego ogłoszenia planowana jest w październiku 2016 r. Szczegółowe informacje na ten temat zostaną udostępnione do końca 2016 roku na stronie www.pfr.pl.

Jest to instrument kapitałowy, który ma pełnić funkcję pomostu pomiędzy finansowaniem zasiewowym oferowanym w ramach poddziałania 3.1.1 Starter a fazą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw, w której będą one atrakcyjne dla kapitału oferowanego przez aniołów biznesu. Dedykowany jest przedsiębiorstwom, które nie prowadzą działalności na żadnym rynku lub prowadzą działalność na dowolnym rynku od mniej niż 7 lat od pierwszej komercyjnej sprzedaży, zgodnie z artykułem 21 ust. 5 pkt a oraz b rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.
BizNest to poddziałanie, w którym środki publiczne stanowić będą koinwestycję ze środkami prywatnymi oferowanymi przez aniołów biznesu w stosunku 1:1. Pośrednikami finansowymi w tym poddziałaniu będą wehikuły Sieci Aniołów Biznesu, które będą dokonywały inwestycji w odbiorcę ostatecznego angażując odpowiednio środki Aniołów Biznesu zrzeszonych w sieci oraz środki publiczne pochodzące z instrumentu BizNest. Ze względu na fakt, iż poddziałanie zostało zaprojektowane jako źródło finansowania przedsiębiorstw będących na nieco późniejszym etapie rozwoju niż w poddziałaniu 3.1.1 Starter, maksymalna kwota inwestycji wynosić może ponad 4 miliony zł (co najmniej 2 miliony zł jako inwestycja Aniołów Biznesu i 2 miliony zł jako koinwestycja ze strony Instrumentu Finansowego).

Jakie projekty będą dofinansowane w ramach działania – Pośrednicy finansowi będą wyszukiwać młode przedsiębiorstwa oparte na innowacyjnych pomysłach, a następnie mobilizować inwestorów prywatnych do zapewnienia kapitału w celu dokonania inwestycji w ww. przedsiębiorstwa. Warunkiem jest zaangażowanie minimum 2 aniołów biznesu w daną inwestycję.

Kwota dofinansowania – Sieci Aniołów Biznesu będą mogły wnioskować o wsparcie od 30 do 50 milionów zł.

Z działania mogą skorzystać – Sieci Aniołów Biznesu lub ich wehikuły inwestycyjne.

 

Utworzono: 19 czerwca 2015

Instrument realizowany będzie od początku 2017 roku przez Polski Fundusz Rozwoju. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem konkursu w ramach instrumentu. Opracowywana formuła wdrażania będzie przyjazna dla aplikujących, zarówno po stronie funduszy zalążkowych, VC, aniołów biznesu, jak i start-upów. Publikacja pierwszego ogłoszenia planowana jest w październiku 2016 r. Szczegółowe informacje na ten temat zostaną udostępnione do końca 2016 roku na stronie www.pfr.pl.

Jest to instrument kapitałowy, który za pośrednictwem pośredników finansowych w postaci funduszy venture capital i funduszy zalążkowych będzie dokonywał selekcji, preinkubacji i inwestycji w przedsiębiorstwa, które nie prowadzą działalności na żadnym rynku lub prowadzą działalność na dowolnym rynku od mniej niż 7 lat od pierwszej komercyjnej sprzedaży, zgodnie z artykułem 21 ust. 5 lit. a oraz b rozporządzenia Komisji zgodnie z Artykułem 21 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. Efektem działania będą inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa, a działaniami towarzyszącymi będzie poszukiwanie przedsięwzięć o ponadprzeciętnym potencjale wzrostu i przygotowywanie zespołów projektowych do ról związanych z zarzadzaniem nowym przedsiębiorstwem. Instrument ten będzie realizowany poprzez wybranych w otwartej, przejrzystej, proporcjonalnej i niedyskryminującej procedurze, niedopuszczającej do konfliktu interesów, pośredników finansowych, którzy w ramach umowy o realizację instrumentu finansowego otrzymają środki pochodzące z poddziałania 3.1.1. Środki te mają na celu uzupełnienie zmobilizowanego przez pośredników finansowych kapitału prywatnego w celu inwestycji w przedsiębiorstwa na podstawie art. 21 Rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014 tj. w kwalifikowane przedsiębiorstwa.

Jakie projekty będą dofinansowane w ramach działania – Pożądanym Beneficjentem jest fundusz zalążkowy, najlepiej wspierany przez fundusze VC o ugruntowanej pozycji na rynku, będący w stanie realizować długoletni i duży projekt. Tym samym Starter jest skierowany jako wsparcie dla startupów, udzielane przez pośredników, którzy dzięki swojemu doświadczeniu, kompetencjom i kontaktom są w stanie dać powoływanym spółkom tzw. smart money, zwiększając znacząco szanse na komercyjny sukces tych spółek.

Kwota dofinansowania – Projekty będą mogły wnioskować o wsparcie od 20 do 40 milionów zł.

Z działania mogą skorzystać – Fundusze zalążkowe, fundusze VC i inne podmioty zajmujące się inwestycjami niepublicznymi w spółki na wczesnym etapie rozwoju.

 

Utworzono: 19 czerwca 2015

Głównym celem poddziałania będzie tworzenie i testowanie nowych narzędzi wsparcia innowacyjności oraz zwiększanie potencjału uczestników narodowego systemu innowacji (animowanie współpracy). Jest to instrument, który ma na celu integrację i animację współpracy wewnątrz oraz między sektorem przedsiębiorstw, nauki i administracji publicznej. InnoLAB będzie funkcjonował w formule projektu pozakonkursowego, w ramach którego będą przeprowadzane konkursy dotyczące testowania i pilotaży nowych instrumentów wsparcia.

W ramach inno_LAB wypracowywane będą nowe formy wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw, współpracy nauki z biznesem, ze szczególnym uwzględnieniem poszukiwania możliwości efektywnego wsparcia różnych form innowacji. Informacje dotyczące występujących niedoskonałości rynku i propozycji dotyczących ich zniwelowania dostarczać będą wyniki przeprowadzanych badań i analiz. Działania będą polegały na przeprowadzaniu testów (eksperymentów i prób) nowych propozycji instrumentów wsparcia oraz uruchamianiu pilotaży nowych instrumentów wsparcia. W ramach inno_LAB prowadzone będą badania w zakresie innowacyjności gospodarki, będące m.in. podstawą do projektowania i testowania nowych rozwiązań w polityce innowacyjności w Polsce. Wyniki prowadzonych badań będą stanowiły podstawę i przesłankę do podejmowania interwencji publicznej, wspierając tym samym podejście wykorzystujące wyniki badań w kreowaniu polityk publicznych – tzw. evidence-based policy. W ramach działania przewiduje się przeprowadzenie zamówień publicznych w formule przedkomercyjnych zamówień publicznych oraz innowacyjnych zamówień publicznych.

Z działania mogą skorzystać – przedsiębiorstwa, jednostki naukowe, naukowcy i studenci, instytucje otoczenia biznesu, partnerzy społeczno-gospodarczy, administracja publiczna.

Ogłoszenie konkursu: Pierwszy konkurs w ramach działania planowany jest na 2016 r.

Utworzono: 23 lutego 2015