W ramach działań planowanych przez PARP w 2019 r. w programie Inteligentny Rozwój jest 15 nowych konkursów na kwotę minimum 1,8 mld zł. Opublikowany harmonogram (obowiązuje od 23 listopada br.) zawiera również etap inwestycyjny konkursu Bony na innowacje dla MŚP ogłoszony w 2018 r., który zakończy się  4 stycznia 2019 r.

W przyszłym roku przedsiębiorcy i jednostki naukowe będą mogli starać się o dotacje w większości konkursów realizowanych przez PARP.  Będą kontynuowane konkursy w ramach działania Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw: Bony na innowacje dla MŚPUmiędzynarodowienie Krajowych Klastrów KluczowychOchrona własności przemysłowej i Design dla przedsiębiorców. Przedsiębiorcy wdrażający innowacje będą mogli wziąć udział w Badaniach na rynek, a zainteresowani międzynarodowym rozwojem firmy we Wsparciu MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand. Nowością będzie wsparcie projektów na rzecz dostępności dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. 

Informujemy, że zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.) dopuszcza się możliwość aktualizacji harmonogramu z zastrzeżeniem, że aktualizacja nie może dotyczyć naboru, którego przeprowadzenie zaplanowano w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące, licząc od dnia aktualizacji.

Harmonogram naborów dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój