Publikujemy listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach konkursu Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP*.  Do dofinansowania zostały wybrane wszystkie projekty, które otrzymały wymaganą liczbę punktów. Łącznie dofinansowanie zostało przyznane 46 projektom, w tym dla 6 z województwa mazowieckiego i 40 z pozostałych.

Zgodnie z § 12 Regulaminu konkursu każdy z Wnioskodawców otrzyma pisemną informację o wynikach oceny projektu wraz z uzasadnieniem.

Listy projektów dla poddziałania 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

*poddziałanie 2.3.1 programu Inteligentny Rozwój 2014-2020  IV etap konkursu nr 1/2017 r.