Publikujemy zaktualizowaną listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Poddziałania 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w etapie III konkursu nr 1/2017 r.

Listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Proinnowacyjnych usług IOB dla MŚP