Publikujemy listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach konkursu Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP*.  Do dofinansowania zostały wybrane wszystkie projekty, które otrzymały wymaganą liczbę punktów. Łącznie dofinansowanie zostało przyznane 71 projektom.

Zgodnie z § 11 Regulaminu konkursu każdy z Wnioskodawców otrzyma pisemną informację o wynikach oceny projektu wraz z uzasadnieniem.

Listy projektów dla poddziałania 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

*Poddziałanie 2.3.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020  I runda konkursu nr 1/2018 r.