Lista projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Poddziałania 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w rundzie II konkursu nr 1/2018 r.

Do dofinansowania zostały wybrane wszystkie projekty, które otrzymały wymaganą liczbę punktów. Łącznie dofinansowanie zostało przyznane 6 projektom, w tym dla 1 z woj. mazowieckiego i 4 z pozostałych województw.

Zgodnie z § 11 Regulaminu konkursu każdy z Wnioskodawców otrzyma pisemną informację o wynikach oceny projektu wraz z uzasadnieniem i liczbą otrzymanych punktów.

Pełna lista projektów