W czwartej rundzie konkursu nr 3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych* od 27 lipca do 20 września 2018 r. w Generatorze Wniosków złożono 4 wnioski na łączną kwotę dofinansowania 15 754 520,04 zł, co stanowi 39,39 % kwoty alokacji dostępnej w ramach konkursu.

*poddziałanie  2.3.3  Programu Operacyjnego Inteligenty Rozwój