Prezentujemy listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach II rundy Bonów na innowacje*.

Do dofinansowania zostały wybrane wszystkie projekty, które spełniły kryteria wyboru i uzyskały wymaganą liczbę punktów. Łącznie dofinansowanie zostało przyznane 4 projektom, w tym 2 z województwa mazowieckiego i 2 z pozostałych województw.

Zgodnie z postanowieniami § 11 Regulaminu konkursu każdy z Wnioskodawców otrzyma pisemną informację o wynikach oceny wraz z uzasadnieniem i liczbą punktów otrzymanych przez projekt.

*Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, konkurs nr 2/2018.

Listy projektów