Z wdrażania w perspektywie 2007-2013 podobnych instrumentów wynika, że przedsiębiorcy potrzebują dostępu do proinnowacyjnych usług, wspierających rozwój działalności B+R+I w firmach lub nawiązywania współpracy w tym obszarze z partnerami z kraju i zagranicy. Dostrzegalna jest również pozytywna tendencja do stałego poszerzania przez Ośrodki Innowacji oferty skierowanej do przedsiębiorców obejmującej m.in. zaawansowane usługi o charakterze mentoringowym, doradczym, akceleracyjnym, finansowym, coachingowym, a także umożliwiającej korzystanie z infrastruktury badawczo-rozwojowej oraz pomagającej zarządzać procesem innowacyjnym w przedsiębiorstwie. Celem działania jest zwiększenie dostępności specjalistycznych wysokiej jakości proinnowacyjnych usług, powiązanych z krajowymi inteligentnymi specjalizacjami świadczonymi przez akredytowane Ośrodki Innowacji.

Cel konkursu - wsparcie MŚP w procesie opracowania i wdrożenia innowacji produktowych lub procesowych o charakterze technologicznym realizowanych w obszarach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Rodzaj dofinansowanych projektów - projekty dotyczące zakupu usługi proinnowacyjnej wspierającej wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej o charakterze technologicznym w przedsiębiorstwie wnioskodawcy. Usługa musi być świadczona przez akredytowane przez Ministerstwo Rozwoju instytucje otoczenia biznesu. Dodatkowo dofinansowaniu w ramach projektu podlegać mogą koszty realizacji inwestycji związanej z wdrożeniem innowacji technologicznej.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych:
- usług proinnowacyjnych wynosi 500 tys. zł, a kwota dofinansowania w tej części projektu może wynieść nawet do 350 tys. zł;
- inwestycji jest niższa niż 1 mln zł, a kwota dofinansowania w tej części projektu może wynieść nawet do ok. 700 tys. zł.

Z działania mogą skorzystać: mikro, mali i średni przedsiębiorcy.

 

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla poddziałania 2.3.1 (Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP)

Data ogłoszenia

Data rozpoczęcia naboru

Data zakończenia naboru

4 lipca 2017 r.

10 sierpnia 2017 r.

28 lutego 2018 r.

 

Lista akredytowanych ośrodków innowacji