Projekt Polskich Mostów Technologicznych będzie wspomagać polskie MŚP w komercjalizacji wytworzonych przez siebie innowacyjnych produktów na rynkach światowych centrów innowacji. Jest on następcą i czerpie z doświadczeń zakończonego w 2015 r. pilotażowego projektu Polski Most Krzemowy.

Projekt będzie obejmował 2 komponenty finansowane w formie pomocy de minimis:

  • szkoleniowo-doradczy - umożliwiający opracowanie strategii marketingowej skierowanej na wybrany rynek zagraniczny i przygotowanie uczestników do działań prowadzonych na tym rynku (obóz przygotowawczy w Polsce),
  • dotacyjny - na zakup na wybranym rynku usług konsultingowych, marketingowych, prawnych oraz z zakresu ochrony praw własności przemysłowej na tym rynku, opracowanie i testowanie strategii sprzedaży (program akceleracyjny).

Podstawowe korzyści dla uczestniczących w projekcie przedsiębiorców to:

  • możliwość skorzystania z usług doświadczonych mentorów i ekspertów działających na najbardziej rozwiniętych technologicznie rynkach i dobrze znających specyficzne lokalne środowisko biznesowe,
  • udział przedsiębiorców w organizowanych tam wydarzeniach, w tym sesjach autoprezentacji, w których biorą udział potencjalni inwestorzy, klienci i inni partnerzy biznesowi; możliwość udziału w konferencjach i targach branżowych,
  • zapewnienie przedsiębiorcom na w/w rynkach asysty obejmującej aspekty merytoryczne (m.in. pomoc w wyborze lokalnych wykonawców usług, nadzór nad przebiegiem współpracyz wykonawcami oraz zapewnienie najwyższej jakości usług), wsparcie organizacyjne w zakresie poszukiwania i nawiązywania kontaktów z kontrahentami i lokalnymi instytucjami otoczenia biznesu, wsparcie logistyczne.

Udział w międzynarodowym obrocie gospodarczym istotnie wpływa na szanse rozwojowe polskich MŚP z branż wysokich technologii. Dzięki internacjonalizacji firmy te mogą skomercjalizować wytworzone przez siebie technologie oraz rozszerzać rynek dla swoich innowacyjnych produktów. Ponadto, uzyskują dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań w danej branży, jak również możliwość włączenia się w światowe sieci produkcyjne i dystrybucyjne (tzw. global value chain). Szybka internacjonalizacja firm technologicznych umożliwia im także zdobycie środków finansowych niezbędnych do prowadzenia B+R, wdrażania innowacji i rozwijania produkcji.

 

Jakie projekty będą dofinansowane w ramach działania - wspierany będzie rozwój innowacyjnych produktów/usług/technologii o wysokim stopniu przygotowania rynkowego, tj. mogących zostać objętych wsparciem typu marketingowego i (przed)sprzedażowego.


Z działania mogą skorzystać – mikro, mali i średni przedsiębiorcy z branż wysokotechnologicznych działający nie krócej niż 1 rok przed dniem złożenia wniosku o udział w projekcie.

Projekt obecnie w przygotowaniu.