Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do składania uwag do projektu Regulaminu konkursu wraz z załącznikami dla poddziałania 3.3.3 PO IR Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Uwagi można zgłaszać w terminie do 26 kwietnia 2016 r. do godz. 16.00.

Uwagi należy składać w wersji elektronicznej za pośrednictwem formularza. Informujemy, że dokument pn. „Kryteria wyboru projektów wraz z podaniem ich znaczenia" stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu nie podlega konsultacjom, gdyż został zatwierdzony przez Komitet Monitorujący PO IR.

Zestawienie uwag zgłoszonych w procesie konsultacji będzie opublikowane na stronie internetowej PARP w zakładce poddziałania po ogłoszeniu konkursu.