Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pełniąca rolę Instytucji Wdrażającej dla poddziałania 2.3.4 POIR Ochrona własności przemysłowej zaprasza do składania uwag do projektu Regulaminu konkursu wraz z załącznikami.


Uwagi można zgłaszać w terminie od 4 września 2015 r. do 11 września 2015 r. do godz. 16:30
Uwagi należy składać w wersji elektronicznej za pośrednictwem formularza (link).


Informujemy, że:

  • dokument pn. „Kryteria wyboru projektów wraz z podaniem ich znaczenia" stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu nie podlega konsultacjom, gdyż podlegał opiniowaniu Grupy Roboczej PO IR, a następnie podlegać będzie zatwierdzeniu przez Komitet Monitorujący PO IR,
  • dokument pn. „Wykaz Krajowych Inteligentnych Specjalizacji" stanowiący załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu nie podlega konsultacjom, gdyż dokument ten został zatwierdzony przez właściwą instytucję i został przekazany do stosowania.

Przewidywany termin publikacji zestawienia uwag zgłoszonych w procesie konsultacji – 9 października br. Zestawienie będzie opublikowane na stronie internetowej PARP w zakładce poddziałania.