„Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, pełniąca rolę Instytucji Wdrażającej dla poddziałania 2.3.3 PO IR Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, zaprasza do składania uwag do projektu Regulaminu konkursu wraz z załącznikami.


Uwagi można zgłaszać w terminie od 15 października 2015 r. do 21 października 2015 r., w ostatnim dniu do godz. 16:00.

Uwagi należy składać w wersji elektronicznej za pośrednictwem formularza (link).

Informujemy, że dokument pn. „Kryteria wyboru projektów wraz z podaniem ich znaczenia" stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu nie podlega konsultacjom, ponieważ został zatwierdzony przez Komitet Monitorujący PO IR.

Przewidywany termin publikacji zestawienia uwag zgłoszonych w procesie konsultacji to 13 listopada 2015 r. Zestawienie uwag będzie opublikowane na stronie internetowej PARP w zakładce poddziałania.