Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) (ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa) jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 3.1 „Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka", Poddziałania 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock III Osi priorytetowej: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217) ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.1 „Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka", Poddziałania 3.1.5 „Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock".

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej PARP (link1) w terminie: od 21 listopada 2016 r. do 20 listopada 2017 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

Konkurs podzielony jest na cztery etapy:

etap I – od 21.11.2016 r. do 20.02.2017 r.
etap II – od 21.02.2017 r. do 20.05.2017 r.
etap III – od 21.05.2017 r. do 20.08.2017 r.
etap IV – od 21.08.2017 r. do 20.11.2017 r.

Rozstrzygnięcie etapu konkursu następuje poprzez zatwierdzenie przez PARP listy ocenionych projektów.

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu

Dofinansowaniu podlegać będą projekty dotyczące zakupu przez wnioskodawcę usług doradczych na przygotowanie niezbędnej dokumentacji do pozyskania kapitału o charakterze udziałowym na rynkach kapitałowych (GPW, NewConnect, zagraniczne rynki regulowane) lub o charakterze dłużnym poprzez emisję obligacji na rynku Catalyst.

Rodzaje podmiotów mogących ubiegać się o dofinansowanie

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy2 prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Rodzaje kosztów kwalifikujących się do dofinansowania

Do dofinansowania w ramach projektu kwalifikować się będzie zakup usług doradczych mających na celu przygotowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym lub dłużnym. Szczegółowe informacje na temat kosztów podlegających dofinansowaniu znajdują się w Regulaminie konkursu, w szczególności w § 5.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

1) zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 789 330,00 zł
2) zlokalizowanych w województwie innym, niż mazowieckie, wynosi 13 553 244,50 zł

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:

50% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.

Maksymalne kwoty dofinansowania wynoszą (w zależności od rynku, dla którego przygotowywana jest dokumentacja):

• rynek NewConnect - 100 000,00 zł;
• rynek GPW - 800 000,00 zł;
• zagraniczne rynki regulowane - 800 000,00 zł;
• rynek Catalyst, wprowadzenie obligacji - 80 000,00 zł;
• rynek Catalyst, wprowadzenie kolejnej emisji obligacji - 60 000,00 zł.

Zasady przeprowadzania konkursu

Szczegółowe informacje na temat zasad wyboru projektów oraz przeprowadzania konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin konkursu
Pełna dokumentacja do Działania 3.1, Poddziałania 3.1.5

Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej PARP w zakładce Centrum Pomocy PARP lub na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numerami 22 432 89 91- 93.
________________________________________

1Link do Generatora Wniosków będzie aktywny od 21 listopada 2016 r.
2Określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 r. z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1).