Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa) jako Instytucja Pośrednicząca dla działania 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałania 2.3.1: Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP II Osi priorytetowej: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217) ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałania 2.3.1: Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej PARP (link1) w terminie: od 4 listopada 2016 r. do 31 marca 2017 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00). z zastrzeżeniem, że konkurs podzielony jest na dwa etapy:
- od 4 listopada 2016 r. do 3 lutego 2017 r.;
- oraz od 4 lutego 2017 r. do 31 marca 2017 r.

Etap konkursu obejmuje nabór wniosków w danym okresie, ich ocenę oraz opublikowanie listy ocenionych projektów zawierającą przyznane oceny z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania.

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu

Dofinansowaniu podlegać będą projekty dotyczące zakupu przez wnioskodawcę usługi proinnowacyjnej wspierającej wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej o charakterze technologicznym w przedsiębiorstwie wnioskodawcy. Usługa musi być świadczona przez akredytowane instytucje otoczenia biznesu.

Rodzaje podmiotów mogących ubiegać się o dofinansowanie

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy2.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

1) zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 3 240 000
2) zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie wynosi 32 760 000 zł.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 50 000 zł.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 420 000 zł.

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:

- 70% kosztów kwalifikowalnych dla przedsiębiorców, dla których całkowita kwota pomocy na usługi proinnowacyjne nie przekracza 200 tys. euro w dowolnym trzyletnim okresie,
- 50% kosztów kwalifikowalnych dla pozostałych przedsiębiorców.

Rodzaje kosztów kwalifikujących się do dofinansowania

Do dofinansowania w ramach projektu kwalifikować się będzie zakup usług doradczych w zakresie innowacji oraz usług wsparcia innowacji, a także koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia.
Szczegółowe informacje na temat kosztów podlegających dofinansowaniu znajdują się w Regulaminie konkursu, w szczególności w § 5.

Zasady przeprowadzania konkursu

Szczegółowe informacje na temat zasad wyboru projektów oraz przeprowadzania konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu.

Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej PARP w zakładce Centrum Pomocy PARP lub na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numerami 22 432 89 91- 93.

Pełna dokumentacja dla poddziałania 2.3.1 POIR
Regulamin konkursu


1 Link do Generatora Wniosków będzie aktywny od 4 listopada 2016 r.

2 Określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 r. z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1).