Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) (ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa) jako Instytucja Pośrednicząca dla Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217) ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3: „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw" poddziałania 2.3.3: „Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych".

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej PARP (link1) w terminie: od 4 listopada 2016 r. do 30 grudnia 2016 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu

W ramach poddziałania 2.3.3 PO IR dofinansowanie mogą otrzymać koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych realizujący projekty dotyczące usług skierowanych do członków klastra wspomagających internacjonalizację oferty klastra oraz związanych z aktywizacją członków klastra w obszarze internacjonalizacji, tworzeniem sieci kontaktów, wymianą wiedzy z partnerami zagranicznymi, współpracą międzynarodową, zwiększeniem widoczności klastra na rynkach międzynarodowych, uczestnictwa w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowych programach promocji, w celu promowania marek produktowych (wyrobów/usług), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych, oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki.

Rodzaje podmiotów mogących ubiegać się o dofinansowanie

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych2.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów:

1) zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 6 000 000,00 zł
2) zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie wynosi 55 000 000,00 zł.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 6 000 000,00 zł.

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:

1) w przypadku pomocy dla koordynatora klastra w zakresie:
a) pomocy operacyjnej – do 50% kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w § 5 ust. 4 Regulaminu konkursu;
b) pomocy de minimis na ustanowienie i utrzymanie zabezpieczenia w formie, o której mowa w art. 131 ust. 4 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013, dla zaliczki wypłaconej koordynatorowi klastra będącego MŚP - do 50 % kosztów kwalifikowalnych.
2) w przypadku pomocy dla członka klastra:
a) jeśli wybierze pomoc publiczną na udział MŚP w targach, o której mowa w rozdziale 11 rozporządzenia - do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych albo;
b) jeśli wybierze pomoc de minimis w zakresie kosztów projektu wybranych z rodzajów określonych w § 42 pkt 6-16 rozporządzenia:
a) do 80% łącznych kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w § 5 ust. 5 Regulaminu konkursu, dla członków klastra będących mikro- i małymi przedsiębiorcami;
b) do 70% łącznych kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w § 5 ust. 5 Regulaminu konkursu, dla członków klastra będących średnimi przedsiębiorcami;
c) do 50% łącznych kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w § 5 ust. 5 Regulaminu konkursu, dla członków klastra będących przedsiębiorcami innymi, niż MŚP.

Rodzaje kosztów kwalifikujących się do dofinansowania

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie pomocy dla koordynatora klastra zalicza się:
- wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, personelu koordynatora klastra zatrudnionego przy realizacji projektu w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z jego realizacją,
- administracyjne, w tym koszty ogólne związane z realizacją projektu dotyczące:
a) aktywizacji klastra w celu ułatwienia współpracy, dzielenia się informacjami oraz świadczenia lub kierowania specjalistycznych i dopasowanych usług wsparcia dla biznesu;
b) marketingu klastra w celu zwiększenia udziału nowych przedsiębiorstw lub organizacji oraz zwiększenia rozpoznawalności klastra;
c) zarządzania zapleczem klastra, organizacji programów szkoleniowych, warsztatów i konferencji w celu wsparcia dzielenia się wiedzą, tworzenia sieci kontaktów i współpracy transnarodowe.
- ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia w formie, o której mowa w art. 131 ust. 4 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013, dla zaliczki wypłaconej na rzecz MŚP.

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie pomocy dla członków klastra zalicza się koszty:
- dostępu do zagranicznej infrastruktury badawczo-rozwojowej;
- usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy;
- szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy;
- usługi niezbędnej do aktywizacji przedsiębiorcy będącego członkiem klastra na arenie międzynarodowej;
- podróży służbowych pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach, misjach gospodarczych lub programie wspierającym rozwój na rynkach zagranicznych w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju. Liczba pracowników jednego przedsiębiorcy uczestniczącego w danej imprezie targowej, misji gospodarczej lub programie wspierającym rozwój na rynkach zagranicznych nie może przekroczyć trzech osób.
- transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych;
- rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego;
- organizacji stoiska wystawowego na targach lub wystawie;
- reklamy w mediach targowych;
- udziału w seminariach, kongresach i konferencjach;
- organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej;
- koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub danej wystawie.

Zasady przeprowadzania konkursu

Szczegółowe informacje na temat zasad wyboru projektów oraz przeprowadzania konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu.


Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej PARP w zakładce Centrum Pomocy PARP lub na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numerami 22 432 89 91- 93.

Pełna dokumentacja dla poddziałania 2.3.3 POIR
Regulamin konkursu (pobierz plik)
Pełna dokumentacja do działania 2.3, poddziałania 2.3.3 (link)

 


1 Link do Generatora Wniosków będzie aktywny od 4 listopada 2016 r.
2 podmiot prawny, o którym mowa § 3 pkt 10) rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Dz. U. poz.1027), zarządzający Krajowym Klastrem Kluczowym