Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa, jako Instytucja Pośrednicząca dla działania 2.3. Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
poddziałania 2.3.3. Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217), ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych.


Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej PARP 1 w terminie: od 16 czerwca 2017 r. do 31 stycznia 2018 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu:
W ramach poddziałania 2.3.3 PO IR dofinansowanie mogą otrzymać koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych realizujący projekty dotyczące usług skierowanych do członków klastra wspomagających internacjonalizację oferty klastra oraz związanych z aktywizacją członków klastra w obszarze internacjonalizacji, tworzeniem sieci kontaktów, wymianą wiedzy z partnerami zagranicznymi, współpracą międzynarodową, zwiększeniem widoczności klastra na rynkach międzynarodowych, w celu promowania marek produktowych (wyrobów/usług), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych, oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki.

Rodzaje podmiotów mogących ubiegać się o dofinansowanie:
O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych2.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów:
1) zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 5 000 000,00 zł;
2) zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie wynosi 55 000 000,00 zł.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 500 000,00 zł.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 6 000 000,00 zł.

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:
1) w zakresie pomocy operacyjnej dla koordynatora klastra – do 50% kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w § 5 ust. 4 Regulaminu konkursu;
2) w przypadku pomocy dla członka klastra:
a) w zakresie pomocy publicznej na udział MŚP w targach, o której mowa w rozdziale 11 rozporządzenia – do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych,
albo
b) w zakresie pomocy de minimis na koszty określone w § 42 pkt 6-16 rozporządzenia:
i. do 80% łącznych kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w § 5 ust. 5 Regulaminu konkursu, dla członków klastra będących mikro lub małymi przedsiębiorcami;
ii. do 70% łącznych kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w § 5 ust. 5 Regulaminu konkursu, dla członków klastra będących średnimi przedsiębiorcami;
iii. do 50% łącznych kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w § 5 ust. 5 Regulaminu konkursu, dla członków klastra będących dużymi przedsiębiorcami.

Rodzaje kosztów kwalifikujących się do dofinansowania:
Do kosztów kwalifikowalnych w ramach pomocy operacyjnej dla koordynatora klastra zalicza się koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, personelu koordynatora klastra zatrudnionego przy realizacji projektu w części w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z jego realizacją, i koszty administracyjne, w tym koszty ogólne związane z realizacją projektu dotyczące usług w zakresie:
a) aktywizacji klastra w celu ułatwienia współpracy, dzielenia się informacjami oraz świadczenia lub kierowania specjalistycznych i dopasowanych usług wsparcia dla biznesu;
b) marketingu klastra w celu zwiększenia udziału nowych przedsiębiorstw lub organizacji oraz zwiększenia rozpoznawalności klastra;
c) zarządzania zapleczem klastra, organizacji programów szkoleniowych, warsztatów i konferencji w celu wsparcia dzielenia się wiedzą, tworzenia sieci kontaktów i współpracy transnarodowe.

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie pomocy dla członków klastra zalicza się koszty:
1) wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub danej wystawie;
2) dostępu do zagranicznej infrastruktury badawczo-rozwojowej;
3) usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy;
4) szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy;
5) usługi niezbędnej do aktywizacji przedsiębiorcy będącego członkiem klastra na arenie międzynarodowej;
6) podróży służbowych pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach, misjach gospodarczych lub programie wspierającym rozwój na rynkach zagranicznych w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju. Liczba pracowników jednego przedsiębiorcy uczestniczącego w danej imprezie targowej, misji gospodarczej lub programie wspierającym rozwój na rynkach zagranicznych nie może przekroczyć trzech osób.
7) transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych;
8) rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego;
9) organizacji stoiska wystawowego na targach lub wystawie;
10) reklamy w mediach targowych;
11) udziału w seminariach, kongresach i konferencjach;
12) organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej.

Zasady przeprowadzania konkursu
Szczegółowe informacje na temat zasad wyboru projektów oraz przeprowadzania konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu.

Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej PARP w zakładce Centrum Pomocy PARP lub na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numerami 22 432 89 91-93. Odpowiedzi polegające na wyjaśnianiu procedur lub ich interpretacji są zamieszczane na stronie internetowej PARP (Centrum Pomocy – FAQ) odpowiedniej dla poddziałania.

Regulamin konkursu i pełna dokumentacja poddziałania 2.3.3 POIR

1 Link do Generatora Wniosków będzie aktywny od 16 czerwca 2017 r.
2 Podmiot prawny, o którym mowa § 3 pkt 10) rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Dz. U. poz.1027), zarządzający Krajowym Klastrem Kluczowym.