Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa jako Instytucja Pośrednicząca dla działania 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałania 2.3.1: Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP II Osi priorytetowej: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217, z późn. zm.) ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałania 2.3.1: Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć  wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej PARP1 w terminie: od 10 sierpnia 2017 r. do 28 lutego 2018 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00)

 Konkurs podzielony jest na cztery etapy:
- I etap – od 10 sierpnia 2017 r. do 30 września 2017 r.;
- II etap – od 1 października 2017 r. do 30 listopada 2017 r.;
- III etap – od 1 grudnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.;
- IV etap – od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r.

Etap konkursu obejmuje nabór wniosków o dofinansowanie w danym okresie. Złożone w danym etapie konkursu wnioski o dofinansowanie będą oceniane na zasadach określonych w Regulaminie konkursu. Po zakończeniu oceny PARP opublikuje listę projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania.

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu
Dofinansowaniu podlegać będą projekty dotyczące zakupu usługi proinnowacyjnej wspierającej wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej o charakterze technologicznym w przedsiębiorstwie wnioskodawcy. Usługa musi być świadczona przez akredytowane przez Ministerstwo Rozwoju instytucje otoczenia biznesu. Dodatkowo dofinansowaniu w ramach projektu podlegać mogą koszty realizacji inwestycji związanej z wdrożeniem innowacji technologicznej.

Rodzaje podmiotów mogących ubiegać się o dofinansowanie
O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy2.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:
1) zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 4 500 000,00 zł
2) zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie wynosi 40 500 000,00 zł.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi  50 000 zł.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych usług proinnowacyjnych wynosi 500 000 zł, a maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych inwestycji jest niższa niż 1 mln zł.

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:
dla usług proinnowacyjnych:

- 70% kosztów kwalifikowalnych dla przedsiębiorców, dla których całkowita kwota pomocy na usługi proinnowacyjne nie przekracza 200 tys. euro w dowolnym trzyletnim okresie,
- 50% kosztów kwalifikowalnych dla pozostałych przedsiębiorców;

dla inwestycji jest zgodna z mapą pomocy regionalnej.

Rodzaje kosztów kwalifikujących się do dofinansowania
Do dofinansowania w ramach projektu kwalifikować się będzie zakup usług doradczych w zakresie innowacji oraz usług wsparcia innowacji, a także koszty inwestycji związanej z wdrożeniem innowacji technologicznej.
Szczegółowe informacje na temat kosztów podlegających dofinansowaniu znajdują się w Regulaminie konkursu, w szczególności w § 5.

Zasady przeprowadzania konkursu
Szczegółowe informacje na temat zasad wyboru projektów oraz przeprowadzania konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu. Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej PARP w zakładce Centrum Pomocy PARP lub na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: (22) 432 89 91- 93.

Pełna dokumentacja

1Link do Generatora Wniosków będzie aktywny od 10 sierpnia 2017 r.
2Określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 r. z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1).