Utworzono: 17 marca 2017

Prezentujemy listę projektów wybranych do dofinansowania w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej.

Utworzono: 15 lutego 2017

Prezentujemy suplement nr 1 (dla I konkursu w 2016 r.) do listy projektów, które zostały wybrane do dofinansowania po procedurze odwoławczej, w ramach poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand III Osi priorytetowej: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Utworzono: 20 października 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę projektów spełniających kryteria formalne wyboru projektów i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand POIR.

więcej