Utworzono: 28 lutego 2017

Do dofinansowania zostały wybrane wszystkie projekty, które otrzymały wymaganą liczbę punktów. Łącznie rekomendowano dofinansowanie dla 10 projektów, w tym dla 1 z województwa mazowieckiego i 9 z pozostałych województw.

więcej

Utworzono: 17 lutego 2017

Lista projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych ( konkurs II ogłoszony w dniu 04.11.2016 r.)

więcej