Utworzono: 17 lutego 2017

Lista projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych ( konkurs II ogłoszony w dniu 04.11.2016 r.)

więcej