Prezentujemy listę projektów spełniających kryteria formalne wyboru projektów i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach II naboru wniosków (12.01-13.02.2017) dla działania PO IR 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Wyniki oceny formalnej

Lista projektów spełniających kryteria formalne w ramach poddziałania 3.3.3 POIR – II nabór

Wyniki oceny merytorycznej

W ramach II naboru wniosków dla ww. poddziałania, do dofinansowania zostały wybrane wszystkie projekty, które otrzymały wymaganą liczbę punktów i spełniły wszystkie kryteria obligatoryjne. Łącznie rekomendowano dofinansowanie dla 41 projektów, w tym dla 8 z województwa mazowieckiego i 33 z pozostałych województw. Szczegółowe informacje dotyczące wyników oceny projektów podlegających ocenie merytorycznej wraz z uzasadnieniem oceny i podaniem liczby punktów uzyskanych przez projekt zostaną przekazane bezpośrednio do wnioskodawców w formie odrębnej korespondencji pisemnej.

Lista projektów spełniających kryteria merytoryczne w ramach poddziałania 3.3.3 POIR – II nabór