Publikujemy listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Poddziałania 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w Etapie I konkursu nr 1/2017 r.

Do dofinansowania zostały wybrane wszystkie projekty, które otrzymały wymaganą liczbę punktów. Łącznie dofinansowanie zostało przyznane dla 10 projektów, w tym dla 4 z województwa mazowieckiego i 6 z pozostałych województw.

Zgodnie z postanowieniami § 12 Regulaminu konkursu każdy z Wnioskodawców otrzyma pisemną informację o wynikach oceny jego projektu wraz z uzasadnieniem oceny i podaniem liczby punktów otrzymanych przez projekt.