Prezentujemy listę projektów spełniających kryteria formalne wyboru projektów i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach III naboru wniosków (od 10 lutego 2017 r. do 13 marca 2017 r.) dla działania POIR 3.3 "Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw" poddziałania 3.3.3 "Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand".

Wyniki oceny merytorycznej

Do dofinansowania zostały wybrane wszystkie projekty, które otrzymały wymaganą liczbę punktów i spełniły wszystkie kryteria obligatoryjne. Łącznie rekomendowano dofinansowanie dla 390 projektów, w tym dla 100 z województwa mazowieckiego i 290 z pozostałych województw. Szczegółowe informacje dotyczące wyników oceny projektów podlegających ocenie merytorycznej wraz z uzasadnieniem oceny i podaniem liczby punktów uzyskanych przez projekt zostaną przekazane bezpośrednio do wnioskodawców w formie odrębnej korespondencji pisemnej.

Zmiana Regulaminu konkursu

21 czerwca br. zmianie uległ Regulamin konkursu w ramach poddziałania 3.3.3 "Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand" POIR.
Za zgodą Instytucji Zarządzającej, wprowadzono zmianę, która dotyczy wysokości kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim z kwoty 20 000 000,00 zł do wysokości 54 631 947,26 zł. Zmiana kwoty nie spowodowała ograniczenia w przyznaniu dofinansowania dla projektów, które spełniły kryteria, a są zlokalizowane w innych województwach.
Powyższa zmiana jest zgodna z przepisem art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 poz. 217), tj. nie skutkuje nierównym traktowaniem wnioskodawców.