Listy zawartych umów dla projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach poddziałania 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP.