Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości publikuje listę zawartych umów dla projektów, które dotychczas otrzymały dofinansowanie w ramach poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej". Przedmiotowa lista będzie na bieżąco aktualizowana po zawarciu kolejnych umów.