Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do składania uwag do projektu Regulaminu konkursu wraz z załącznikami dla poddziałania 3.3.3 POIR Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Projekt Regulaminu konkursu jest zamieszczony i udostępniony do wglądu na stronie internetowej PARP.

Uwagi można zgłaszać w terminie do 4 stycznia 2017 r.

Uwagi należy składać w wersji elektronicznej za pośrednictwem formularza.

Informujemy, że dokument pn. Kryteria wyboru wraz z podaniem ich znaczenia stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu nie podlega konsultacjom, gdyż został zatwierdzony przez Komitet Monitorujący POIR.

Zestawienie uwag zgłoszonych w procesie konsultacji będzie opublikowane na stronie internetowej PARP w zakładce poddziałania po ogłoszeniu konkursu.