Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pełniąca rolę Instytucji Wdrażającej dla poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP zaprasza do składania uwag do projektu Regulaminu konkursu wraz z załącznikami.

Uwagi można zgłaszać w terminie od 9 lipca 2015 r. do 15 lipca 2015 r. do godz. 16.30.

Uwagi należy składać w wersji elektronicznej za pośrednictwem formularza (link).

Informujemy, że dokument pn. „Kryteria wyboru projektów wraz z podaniem ich znaczenia" stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu nie podlega konsultacjom, gdyż został zatwierdzony przez Komitet Monitorujący POIR.

Przewidywany termin publikacji zestawienia uwag zgłoszonych w procesie konsultacji - 17 sierpnia br. Zestawienie będzie opublikowane na stronie internetowej PARP w zakładce poddziałania.