Instrument realizowany będzie od początku 2017 roku przez Polski Fundusz Rozwoju. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem konkursu w ramach instrumentu. Opracowywana formuła wdrażania będzie przyjazna dla aplikujących, zarówno po stronie funduszy zalążkowych, VC, aniołów biznesu, jak i start-upów. Publikacja pierwszego ogłoszenia planowana jest w październiku 2016 r. Szczegółowe informacje na ten temat zostaną udostępnione do końca 2016 roku na stronie www.pfr.pl.

Jest to instrument kapitałowy, który za pośrednictwem pośredników finansowych w postaci funduszy venture capital i funduszy zalążkowych będzie dokonywał selekcji, preinkubacji i inwestycji w przedsiębiorstwa, które nie prowadzą działalności na żadnym rynku lub prowadzą działalność na dowolnym rynku od mniej niż 7 lat od pierwszej komercyjnej sprzedaży, zgodnie z artykułem 21 ust. 5 lit. a oraz b rozporządzenia Komisji zgodnie z Artykułem 21 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. Efektem działania będą inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa, a działaniami towarzyszącymi będzie poszukiwanie przedsięwzięć o ponadprzeciętnym potencjale wzrostu i przygotowywanie zespołów projektowych do ról związanych z zarzadzaniem nowym przedsiębiorstwem. Instrument ten będzie realizowany poprzez wybranych w otwartej, przejrzystej, proporcjonalnej i niedyskryminującej procedurze, niedopuszczającej do konfliktu interesów, pośredników finansowych, którzy w ramach umowy o realizację instrumentu finansowego otrzymają środki pochodzące z poddziałania 3.1.1. Środki te mają na celu uzupełnienie zmobilizowanego przez pośredników finansowych kapitału prywatnego w celu inwestycji w przedsiębiorstwa na podstawie art. 21 Rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014 tj. w kwalifikowane przedsiębiorstwa.

Jakie projekty będą dofinansowane w ramach działania – Pożądanym Beneficjentem jest fundusz zalążkowy, najlepiej wspierany przez fundusze VC o ugruntowanej pozycji na rynku, będący w stanie realizować długoletni i duży projekt. Tym samym Starter jest skierowany jako wsparcie dla startupów, udzielane przez pośredników, którzy dzięki swojemu doświadczeniu, kompetencjom i kontaktom są w stanie dać powoływanym spółkom tzw. smart money, zwiększając znacząco szanse na komercyjny sukces tych spółek.

Kwota dofinansowania – Projekty będą mogły wnioskować o wsparcie od 20 do 40 milionów zł.

Z działania mogą skorzystać – Fundusze zalążkowe, fundusze VC i inne podmioty zajmujące się inwestycjami niepublicznymi w spółki na wczesnym etapie rozwoju.