Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę projektów spełniających kryteria formalne wyboru projektów i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand POIR.

Wyniki oceny formalnej

Szczegółowe informacje dotyczące pozostałych wyników oceny projektów podlegających ocenie formalnej wraz z uzasadnieniem oceny i podaniem informacji o niespełnieniu kryteriów wyboru projektów zostaną przekazane bezpośrednio do wnioskodawców w formie odrębnej korespondencji pisemnej.

Lista projektów spełniających kryteria formalne w ramach poddziałania 3.3.3 POIR

Wyniki oceny merytorycznej

Do dofinansowania zostały wybrane wszystkie projekty, które otrzymały wymaganą liczbę punktów. Łącznie rekomendowano dofinansowanie dla 176 projektów, w tym dla 50 z województwa mazowieckiego i 126 z pozostałych województw.
Szczegółowe informacje dotyczące wyników oceny projektów podlegających ocenie merytorycznej wraz z uzasadnieniem oceny i podaniem liczby punktów uzyskanych przez projekt zostaną przekazane bezpośrednio do wnioskodawców w formie odrębnej korespondencji pisemnej.

Lista projektów ocenionych w ramach poddziałania 3.3.3 POIR I konkurs 2016

Zmiana Regulaminu konkursu

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dn. 17 października br. zmianie uległ Regulamin konkursu w ramach Poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand PO IR.
W Regulaminie konkursu w ramach poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand POIR, za zgodą Instytucji Zarządzającej, wprowadzono zmianę, która dotyczy wysokości kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim z kwoty 10 000 000,00 zł do wysokości 27 855 725,40 zł, w ramach dostępnej alokacji na konkurs tj. 100 000 000,00 zł. Zmiana kwoty nie spowodowała ograniczenia w przyznaniu dofinansowania dla projektów, które spełniły kryteria, a są zlokalizowane w innych województwach.
Powyższa zmiana jest zgodna z przepisem art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 poz. 217), tj. nie skutkuje nierównym traktowaniem wnioskodawców.

Zmiana obowiązuje od dnia publikacji.

Regulamin konkursu (wersja z dnia 17 października 2016 r.)